HomeVermakelijke OssiadePagina 9

JPEG (Deze pagina), 924.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

T 9
é Wij laten nu allereerst de beide stukken volgen van den hoek der
, Ossianen: l
.1 _ I .
j- A. Uit de Nieuwe Fimmcier en Kapitdlist:
E ,,WilheZ‘mus. Het prospectus over de uitgifte Mij. 12. Goede en Goed-
·- - koope Lectuur maakt geen erg stevigen indruk. In hoeverre die Mij.
. ‘ met haar Wereldbibliotheek enz. literaire belangen bevordert is niet
aan ons om te beoordeelen. Maar financieel lijken noch hare positie,
H noch hare prestaties, noch hare vooruitzichten ons verlokkend. (Het
F1 dividend kan blijkens de Statuten 7 % niet overschrijden.) Laat ons
Q ­ even de positie bekijken. Op 31 Dec. waren er de volgende activa, in
J ronde getallen:
*· Kassa .............................. f 1.600
¤· Voorraden ........................ ’ ,, 139.000
F Debiteuren ........................ ,, 77.000
ä Fonds in bewerking ............ ,, 23.000.1)
· Papiervoorraad ............... ,, 41.000
ü Meubilair en inrichting ...... ,, 4.000
4; , f 285.600 1)
1 Hier tegenover stonden: _
E ’ Gestort aand.kapitaal ......... f 59.000
l' ° Obligatiën pro resto ............ ,, 72.000
7; ‘ Debet bankiers etc. ............ ,, 6.000 ·
`_ ,, L. Simons ............... ,, 82.000
• j ,, Diversen ............... ,, 42.000
{ Crediteuren ..................... ,, 26.000
E Te bet. rekeningen ’18 ......... ,, 5.000
ï_ z Exploitatierekening ’18 ...... ,, 6.000 `
F f 298.000
ç r Men ziet onder de activa is de grootste post ,,Fonds" (d. i. voorraad
­ gedrukte boeken) f 139.000. In hoeverre dit reëele waarde vertegen-
r woordigt onttrekt zich aan onze beoordeeling, en men zoude een schat-
< ting door een onzijdige expert moeten zien, eer men er eenig oordeel
over kan vellen. Hetzelfde geldt van de debiteuren en den papiervoor­ .
raad. Intusschen dient de uitgifte van f 290.000 aandeelen en f 300.000
obligatiën tot wegwerking van f 190.000 bedragende schulden. De heer
. L. Simons en de ,,diversen" die voorschotten gaven, stellen dus klaar- I
i blijkelijk meer prijs op contanten dan op een vordering der Mij., en
zullen wel worden afbetaald. Verder wil de Mij. met het nieuwe geld
een eigen gebouw, voor kantoren ·en werkplaatsen, stichten, en een
Q 1 1) De haastige scribent begaat hier aanstonds eenzelfde flater als zijn collega van
de H. P. Hij zet ..., f 10.000 te weinig! En verzuimt te vermelden dat blijkens onze
Balans wij sinds 1915 een f25.000 uit onze winst op activa aischreven.