HomeVermakelijke OssiadePagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

8 ‘ -
invallen (wat ook ten aan·zien van onderdeelen zijn kritiek mocht zijn),
de cultureele waarde van -ons werk te loochenen. Maar onze Haagsche
oppervlakkige sensatie­journalist-zonder-cultuur heeft er zijnoordeel (
= over geree·d: ,,meestal populaire werken en vertalingen, die grooten-
· deels ook wel zonder haar uitgevers en koopers zouden hebben gevon-
den". ­- Niet alleen v·oor de grooten als Luther, ook voor de kleine
geesten geldt het ,,ik kan niet an·ders!" - Arme Haagsche bankier- · ll
scribent! · ` I
a
g Een man als hem moest dus wel heel ·de geest ontsnappen èn van E
­ ons werk, èn van een xlevenstaak zonder winstbejag als waaraan (3
Q ondergeteekende en zijn beide medewerkers zich wijdden, èn van een . 6
? prospectus, dat niet zulk winstbejag, maar de cultuurtaak der Mpij T
' vooropstelde en uitgaande van sociaal-voelende menschen, zich tot ge-
lijkgestemden richtte. Dus niet tot e·en bankier-journalist als dezen-
grooten man van den Hemgschen Post, wiens tourmwe d’esprit blijkbaar
1 vol zit van kronkels en listigheidjes; wiens werk het niet is, na rustig
lezen en onderzoek zijn lezers in te lichten, maar wel: er op los te schrij-
ven om met luid geluildslaande artikels zijn le·zers vast te houden. Zijn
j levensplan en het onze ·zijn niet alleen verschillend; zij zijn ook prin-
cipieel èn praktisch tegengesteld. En wie leeft op het lagere plan, moet 1
nu eenmaal altijd trachten hém, die op het hoogere staat, neer te halen
tot het eigen lagere. Een psychologisch verschijnsel, waaraan we de 1
poging danken van den heer Van Oss, in de volgende, hier weder afge- »
drukte stukken, wier rustige lezing geen anderen indruk kan nalaten ·dan .
dat deze voorlichter der openbare meening, door zijn oppervlakkigheid
, bij h-et lezen; gemis aan verantwoordelijkheidsbesef bij het penvoeren; ;
| arglist in de kunst van insinueeren ; laagvloerschheid van zedelijk '
L levensinzicht; gemis van moed om onhoudbare beschuldigingen in te
trekken; gemis van zelfbehe·ersching in èlk opzicht; wel de laatste man
is wien het voegt ·zich te gedragen als zedenmeester over anderen. Maar =
die door deze positieve èn negatieve eigenschappen, in deze stukken aan
·den dag gelegd; d·oor de verwardheid van zijn denken en den ko·ddig­
hoogen toon van zijn spreken, zich zelf geteekend heeft als -een kostelijk .
verdwaasde, wiens beeld, in deze zure tijden, een dubbel verkwikken­ g
den glimlach ontlokt. Zeker in het licht, door onze aanteekeningen er vi
‘ op geworpen. Zoo twijfel-en wij niet of wij bezorgen met dezen herdruk ti
onzen lezers een paar leerzame en genoe·g1ijke oogenblikken. o‘
L. SIMONS, directeur.
`l
t .¥t1~.H1à1P§.]ï,Ti§§§)<i°1iri~]eLEN, $ °¤d9r;dir@C*=‘@¤r @¤· L
19 Nov. 1919. E]
Dec. 1919. G,
NB. Wegens afwezigheid buitenslands van den heer De Buisonjé tijdens het gereed- · "
maken van den eersten druk moest de voorgenomen mede­onderteekening van dit stuk E
door de andere leden der directie worden uitgesteld tot deze tweede oplaag. g'