HomeVermakelijke OssiadePagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

. i H _ I ll
` . 1
‘ 7
_ Een bijna ongelooflijk voorbeeld van journalistieke waarheidsver­
i wringing! `
‘ De vraag is ons de laatste weken herhaaldelijk gedaan, wat toch de
V drijfveer mag geweest zijn tot dezen voor den heer v. Oss zoo in alle
opzichten compromittant geworden aanval.
Wij kennen Z.Ed.Achtbaarhei·d niet, niet anders dan uit zijn leven
i• en werken. Maar gelooven ­daaruit en uit zijn polemiek zelf voldoende
F i gegevens te hebben, om ·die vraag te beantwoorden. En bij ietwat dieper
‘ ondergraven vin·den wij dan een cultuurverschijnsel, dat de moeite van
ll een korte beschouwing loont.
I De heer Van Oss heeft, als gezegd, naast zijn bankierszaakje, en zijn '
" weekblad de Nieuwe Fiucmcier eu Kaipitwlist, nog zijn weekblad De
i Haagsche Post. En in dit laatste orgaan tracht hij in ons land het
g " voorbeeld te volgen van ·den zeer beruchten, ·zeer listigen en zéer be-
l» kwamen heer Harmsworth-Northcliffe in Engeland. Het wachtwoord
n ` voor dit soort van journalistiek is seusutiouulisme; het geheim recept is
g` te trachten te -ontdekken: ,,u;hut the public wwuts." 1) In de H. P. wor-
*‘ den de typisch Engelsche voorbeelden van het prulweekblad ANSWERS :
ts _ van alle onderwerpen een oppervlakkig snufje; zoowel als van de sen-
ls A satie-najagende DAILY MAIL naar ’s lands gelegenheid ,,verdietscht".
B' ­­ En de heer Van Oss blijkt juist het journalistiek talent en den cyni-
?‘ _, schen wereldkijk te bezitten, ·om op dien voet een leesbaar-oppervlakkig
lr I orgaan smakelijk samen te stellen, waarbij hem blijkbaar zijn eigen
herinnering af en toe te hulp komt, om die van andere grasduiners op
l' het publiek kapitaal aan de kaak te stellen, niet weinig ook ten bate van
O- den omzet van zijn orgaan.
Vlak tegenovergesteld aan deze winstbejagerij doo-r oppervlakkig en
sensatie-makend geschrijf, staat nu het werk onzer Maatschappij. Hoe-
FH ’ wel zij de-n vorm heeft eener kapitalistische instelling is zij het in waar-
lg ’ heid niet; met neusoptrekkende geringschatting (die ons als een eere-
saluut van dién kant toeschijnt) schrijft dan ook ’s heeren Van Oss
T finantieel lijforgaan, ·dat onze vooruitzichten niet verlokkend zijn: ,,h.et
hl? dividend kan blijkens de statuten 7 % niet overschrijden!" ­­- Ziehier
En . een vorm van kapitalisme, waar een man als Van Oss niet alleen niet bij
ls kan, maar die hem irriteeren moet. Niet anders het werk onzer Mpij .
" zelve, die immers niet met sensatie­makend­e snufjes naar omzet- p
BH verhooging drijft, maar een ernstige taak van oolhsoutwikheliug na-
Gr streeft, en wier fonds van bijkans 600 boeken, tegen de laagst-mogelijke
prijzen verkrijgbaar, talloozen oproept tot ernstig en gezet lezen en
ti studeeren. Er is, durven wij zeggen, in ons land en daarbuiten geen
gr; ernstig man, die voor cultuur voelt en onze uitgaven kent, wien het zou /
_ · 1) ,,Wat hert publiek verlangt." ­- Titel van een tooneelstuk van Arnold Bennett,
JH 4, waarin ·deze amoralistische journalistiek van den grooten Engelschen krantenkoning
HZB fel gehekeld wordt.
K
l .
. / li.
J ly'-