HomeVermakelijke OssiadePagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

6
jaren steeds de afschrijvingen van tenminste 8 percent op ·de machine- ‘ W
rieën, een 6 percent rente over het kapitaal, en ­- m·et uitzon·dering van
één jaar (1917) - een ti·en percent korting over het voor de Maat-
schappij verwerkte bedrag, benevens nog winstaandeel aan den eigenaar dl
en de werklieden opge1everd." O,
Hieruit blijkt dus dat deze drukkerij voor ·de drie belanghebbenden, G,
d/o allereerst de Mpij, een voordeelige instelling is. Zoodat wie haar g,
voor ·de Maatschappij stichtte, niet kan beh·ooren tot hen, die haar na- ‘ O]
deel zoek-en. Voor hoeveel de Mpij haar zou kunnen overnemen, wordt 6,
zeker in het Prospectus niet vermeld. Maar de ondergeteekende staat
nog niet bekend als een zwendelaar of knoeier. Hij is geen uitgever- W
journalist­bankier, die noodig heeft aan de inschrijvers te verklaren: H
bij deze overdracht ga ik als fatsoenlijk man te werk. De re·ge1in·g . V,
tusschen hem en de Mpij in 1918 opzettelijk in een contract vastgelegd, k.
was, ­- zie op pag. 16 de mededeeling van onze Commissie van · V,
Toezicht op de Finantiën - zoo correct en voor de Mpij zoo voordeelig te
mogelijk. In toepassing zou ·zij pas komen, als het nieuwe Gebouw ge- d,
reed was; en een bedrag voor de overneming kon ·dus het Prospectus V.
H ook nog niet melden, want het erin gestoken kapitaal kon inmiddels ·‘ sf
zeer belangrijk gestegen of gedaald zijn. - En dus zweeg het Prospec- _;
tus daarover; niet_rekenend met de mogelijkheid, dat op sensatie- S,
beluste journalistiek daar haar heil in zou zoeken, om den directeur ‘, O.
onzer Mpij in verdenking te brengen.
Hij had dan ook twee dingen gedaan, die niet door den beugel kon- h
den: de Mpij aan bedrijfskapitaal en aan een eigen drukkerij geholpen. _d
Zoo’n galgenbrok! -
Er was trouwens n·og een heel leelijk ding gebeurd, om een . ïi
criticus als onzen Haagschen bankier­journalist met zijn fijngevoelig » h
finantieel geweten h·et haar te berge te doen rijzen: S.
,,Een vriend onzer ondernemin·g - aldus verhaalt het prospectus, ­-­ f‘
had in 1917 voor haar een complex van Seg H.A. aangekocht. Van dit d
terrein is een à H.A. bestemd voor den bouw en latere uitbreiding van _ E
kantoren, magazijnen en werkplaatsen der Mpij. ­- En die aanko·op is 1,
tegen zoo lagen prijs geschied, dat bij verkoop v. h. overblijvende ­-­ Z
" dus 3 H.A. - ·de Mpij haar eigen stuk voor niets zal kunnen krijgen en V
er nog alle kans is op een overschot, dat haar wordt uitgekeerd ter S
tegemoetkoming in den bouw." - I
Voor elk lezer, die lezen kan en wil, naar ons nog altijd voorkomt: S
een zeer dui·delijke mededeeling van een voor de Mpij wel zeer voor- Q
deelige transactie, te haren bate -en zonder risico voor haar door een _
harer vrienden tot stand gebracht. .
Maar nu moet men hierachter volgen, wat de heer Van Ossen ·zijn 4 V
anonieme medewerker daarvan maken en er uit halen! ­­­ ten bewijze Q {
dat zij niet lezen kunnen of willen! .
_ Q
l
l