HomeVermakelijke OssiadePagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

1 E S W til
_. ï ‘ " ' ” `ii
S v‘.. ï . i · . gl
del gebouw, voor machines, vo·or verdere uitbreiding toch meer kapitaal
mi van anderen gevraagd moest worden, sprak het vanzelf, dat daarbij
de ` . allereerst die vlottende schuld moest worden afbetaald ; zelfs de heer ,_
Br', V Van Oss kan niet nalaten, ·dit gezonde politiek te noemen. Was daarnaar
°€r. niet gestreefd, het opvragen dier leeningsgelden -­ bijv. bij overlijden
16u` van een der vo-orschotgevers - ·zou de Mpij elk onverwacht oogenblik
?I?' voor de grootste moeilijkheden hebben kunnen plaatsen. ­­ Dies was
’ E dit niet alleen eerlijkheidsplicht èn verstandige politiek voor de Mpij;
Tm' ­ het was vanzelfsprekend, dat de voorschotgevers dit kapitaal weer
’a‘S‘ terugnamen. Zoools het Prospectus àangdf.
ën, e De lezers, die den heer v. O. nu tot i-n het oneindige hooren roepen,
er schreeuwen, krijschen: ,,mcta.r de heer S. neemt zijn (voorschot) geld
­ weer terug!" moeten dus eigenlijk wel denken, dat het den man in zijn
1 " . hoofd scheelt, om dit uit te roepen als - een ontdekking en dan van
u ' iets ergerlijks!!
EBU. t
Bel · Intusschen ­- n·och de heer S. noch de andere vrienden der Mpij had-
wt den er aan gedacht om, hoewel zij reeds voor niet onbelangrijke be-
fm dragen aandeelen en obligaties in de Mpij hielden, thans, bij deze in-
‘ï'~ schrijving, waarbij van het gevraagde bedrag ad f 520.000 een klein `
as- . I vierde bestemd was tot afdoening van hun schulden, dan anderen over
JH te laten alléén daarvoor te zorgen. In twee gedrukte circulaires van Q
HS. ‘ I Directie aan Aan­deelhouders over de voorbereiding dier kapitaalsuit­
in breiding, d.d. 24 Juni en 18 Juli 1919 was reeds meegedeeld, dat beiden
' voor een belangrijk bedrag aan de inschrijving meededen. De laatste
F" · circulaire noemde voor beiden f 90.000; vóor het vaststellen van het _
im _ 1 prospectus d.d. 1 Aug. ha·d de heer Simons de finantieele commissie een
’r' ·, ·schriftelijke opgaaf der ingekomen inschrijvingen verstrekt, waarop
voor beide heeren samen : lï 60.000 aandeelen en f 40.000 obligaties ver-
meld stonden, beide opgenomen onder de in het Prospectus vermelde,
Blï hierboven genoemde inschrijving van 105 ddndeelen en 77 obligaties!
L? Maar met naam en toenaam werd dit niet in het prospectus vermeld.
_ ë j Dat was volkomen overbodig en de beide heeren wenschten voor zich-
is " zelf niet te koop te loopen met dit ruim bewijs van hun vertrouwen in j
gl? de toekomst der Mpij. ­ i_
H' In de 2e plaats spreekt het Prospectus van den bouw van een nieuw {
er gebouw voor kantoren, magazijnen en werkplaatsen; in de 3e plaats
D ` van de overneming van een door den heer Simons voor de Mpij ge-
ïr stichte en sinds eenige jaren werkzame drukkerij en uitbreiding daar-
’n van met de noodige machines voor drukkerij en binderij. En geeft dan l·
ä later over die drukkerij n·og de volgende inlichtingen: P {
H .i ,,De bestaande en onder ongunstige omstandigheden werken·de druk-
F' `_ kerij, hierboven vermeld, die in het thans in gebruik zijnde perceel der
‘n ‘ · Maatschappij is ondergebracht, heeft zelfs tijdens de moeilijke oorlogs- -
J .