HomeVermakelijke OssiadePagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

de heer v. O. had die zoo verdraaid, en draafde op zijn omgekeerd zadel ge]
zóó door, dat hij wel telkens aan den teugiel moest worden getrokken. Va]
Het bedenkelijke van aanvalsmethodes als deze is immers, dat de · au,
argelooze lezer, als hem maar vaak genoeg de valsch·e voorstelling her- ` Va
haald wordt, er ten slot vertrouwd mee raakt, en gaat gelo-oven dat ,,er ’ me
tóch wel iets van aan zal zijn." Wij Nederlanders hebben tijdens den? Va]
oorlog het effect genoeg ervaren, daar de legenden omtrent onze hou- VO,
ding onuitroeibaar schenen en ·de verdere lasterpraatjes van Belgische dit
annexionisten mede moeilijk te achterhalen leken: ,,Calomniez, calom- _ hej
niez toujours, il en reste toujours quelque chose". En nauwelijks was; tel.
den heer v. O. het eene giftig wapen tegen ons uit de hand geslagen, , q
of hij probeerde het met een nieuw, van zoo mogelijk nog slechter Sci
gehalte. _ we
_ Onze aanteekeningen, zoowel als de antwoor·den onzer Commissie zul- ·. ` ge?
len den lezer in staat stellen, den juisten maat te nemen van dezen A
Haagschen journalistieken bankier, dien men, juist om deze principieel l . ·
zoo hoogst bedenkelijke vereeniging van publiek voorlichterschap met dei
een bankzaak, al aanston·ds den laatsten man zou willen noemen, wien dr,
zulk een hooge toon over uitgiften en prospecti past. Maar het opmer- Sd
kelijke in heel zijn aanval is vooral het boerenbedrog, waarmee hij, als_ P Vie
journalist, den argeloozen lezer zoekt te verbluffen. Leest men zijn ‘ te
stukken zonder kritiek, men gaat wanen dat zijn Argus-oogen in ons » p Di
Prospectus verborgen bedenkelijkheden ontdekt hadden; terwijl de man br,
in waarheid niets gedaan heeft dan als een o n t d ek k i n g u i t- VO,
k r ij te n, wat het prospectus duidelijk constateert; als een onbehoor- , nix
lijkheid en zwakheid bij onze uitgifte kenschetsen, wat de natuurlijkste i pr,
zaak van de wereld èn een gebo·d van eerlijkheid en goede financier- · _ SC]
kunst is, zoowel vo·or on·ze Mpij als voor iedere ander. ` VO,
Ons Prospectus stelt de inschrijving op-en op 290 nieuwe aandeelen
en op 300-70 = 230 nieuwe obligaties elk ad f 1000.- Vraagt dus totaal
_f 520.000 nieuw kapitaal en begint met mede te deelen, ·dat van de DE
290 aandeelen reeds 105 en van de nieuwe obligaties reeds 77 geplaatst L ZB]
zijn. ,,Deze ’I’l’l€’ll’bU'€ uitgifte" - aldus bovenaan pag. 3 - dient allereerst de
tot eovisolideeriiig der opgenomen bedrdgerz," d. w. z. tot aflossing der
vlottende schuld. En de bijgevoegde balans doet nu zien, dat die vlotten-
de schuld op 1 Jan. l.l. bestond uit f 82.000 leeningsgelden van den heer ga
L. Simons en f 42.000 aan anderen. ¤ Va
M. a. w. tijdens den oorlog toen ook onze Mpij ontzaglijk veel meer sti
bedrijfskapitaal behoefde (immers de productie-kosten èn onkosten va
waren verdrievoudigd; papier kon niet bij gedeelten en op 3 mnd. ere- lm
diet gekocht worden, doch moest in groote partijen, à contant, tegen A
3 à 4-maal hoogere prijzen worden opgenomen) hebben vrienden der X
Mpij, en allereerst de eerste ond-erget., haar dit meer benoodigde be- ` ke
I drijfskapitaal voorgeschoten. En nu voor het plaatsen van een eigen . M,
_!