HomeVermakelijke OssiadePagina 32

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

1 G l· ` lf '‘l‘l
/
I 32 ,
APOTHEOSE.
Aldus eindigt op 15 November onze O s s i a d e, met de gereede in .het e
zand­buiteling van onzen doordravenden ruiter. j
Mogen, in de toekomst, ten bate zijner lezers, grooter bedachtzaam­ I
heid, juister flair in het kiezen van zijn slachtoffers, gezetter onderzoek
en eerlijk erkennen van mogelijk on·gelijk, zijn vaardige pen besturen. ~
Opdat hij onze, nu door deze hoofdelooze lichtzinnigheid wel Wat leelijk .­,,
geschonden Nederlandsche pers, diene in eere en glorie!
Zoo zij het! ·!¥§3s`j~
NASCHRIF T (NA 22 NOVEMBER] .
Nog altijd laat zijn jammerlijke nederlaag onzen Haagschen Pennewip geen rust. ‘/Vl
Maar daar het ,,Qui bene distinguit, bene docet" nog steeds niet door hem begrepen
schijnt - we zullen liever dit, dan opzettelijke kwade trouw, veronderstellen -­blijft Av;
hij in de war en slaat in de lucht.
Hij meent nu den heer Simons in tegenspraak te kunnen brengen tusschen een uit- jj
spraak als journalist in de N. Ct. en diens leiding onzer onderneming! In de N. Ct.
(trouwens heel vaak ook elders] heeft de heer S. zich er over uitgelaten, dat hij grond-
speculatie van particulieren ten eigen bate een zeer afkeurenswaardig, onsociaal be-
drijf acht. En ziehier nu: de Mij. van den heer S. gaat aan grondspeculatie doen! ­­­ g
Jammer genoeg voor onzen slimmen Hagenaar, is van dit laatste, het werdrhem al AQ
duidelijk gezegd, niets aan! `
Wij herhalen: Een vriend onzer Maatschappij, de heer De Groot, kocht te haren ;§
behoeve in 1917 een terreincomplex aan, met het oog op een door en voor haar te ··
stichten gebouw. Dat terrein, tegen lagen prijs gekocht, is echter voor haar eigen be- _
hoeften te groot. En nu heeft de heer De Groot bepaald, dat indien de verkoop van het "
overige deel - tegen een matigen prijs voor woningbouw [zie noot 5 bij I] - winst v;
overlaat, die ten goede zal komen aan onze Maatschappij als Instelling voor Volks-
cultuur, ter tegemoetkoming in de thans zeer hooge bouwkosten.
Hier is, in feite, dus een groote afstand tusschen hetgeen de heer Simons afkeurde
en afkeurt en hetgeen hij ten behoeve onzer Maatschappij zonder gewetensbezwaar ~f`,Qï3§ï
aanvaardt. Zooals er, ondanks alle machtspreuk, omtrent ,,zaken zijn zaken", verschil
blijft tusschen zaken èn zaken.
Onze Maatschappij heeft inderdaad den kapitalistischen vorm, doch ontdaan van
alle uitwassen`van dit kapitalisme. Het Winstaandeel der Aandeelhouders is statutair , Yj‘°
beperkt; en in hun jon·gst herzienen vorm bepalen die Statuten, dat auteurs, personeel T;
en publiek [dit laatste door middel van ons Algemeene Doelfoncls) samen 7/10 van de
Overwinst ontvangen en de drie leden der Directie elk maar 1/10. Bij onze drukkerij
deele-n de gezellen evenzeer in de Winst. In dezen vorm van ,,zaken­doen" is nu uit-
gedrukt de wensch der Leiding, het Winstbeiag in onze onderneming uit te sluiten ,r2S§»
ten bate van het doel en een toekomstvorm aan te nemen van het zich noodzakelijk lj
wijzigend productiestelsel. - L
We begrijpen dat dit den heer Van Oss [en anderen wellicht!] irriteert. We verwach­ ‘ {
ten niet, dat hij door onze toelichting tot het inzicht zal zijn te brengen, dat dit iets _
anders is dan zijn ,,2aken­doen". Maar we zullen ons dit, als zooveel anders in deze
onvolmaakte wereld, getroosten. En nemen van zijne doorluchtige Onbegrijpelijkheid
afscheid met al den eerbied, dien zijn slimme Hoofdeloosheid ons onvergankelijk in-
boezemt, en in de stellige verwachting, hem nog met veel nieuwe insinuaties en drogew;__?é
. redenen zijn eigen blazoen te zullen zien besmetten.
ersr
c . . hx · . *‘·