HomeVermakelijke OssiadePagina 31

JPEG (Deze pagina), 925.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

( « .
‘ g 31
ä bewijs voor uw bewering, dat de heer Simons zich vóór de emissie bereid had ver- -
1, ti ` klaar·d f 25.000 obligatiën en f35.000 aandeelen' à pari te nemen, een bewijs, dat den
t, meest wantrouwende en meest cynisohe 18] overtuigt.
u j , Hoogachtend,
n . Den Haag, 8 Nov. S. F. VAN OSS.
n · VIII
,,, Het spel nadert zijn slot.
,_ _ De,bliksem van den heer Van Oss sloeg verkeerd in.
u · In plaats van in geweldige ontdaanheid dezen imposanten rechter van
M. ­ , instructie te voet te vallen, draaide onze Commissie den praatjes- en
vg, · druktemaker den rug toe. Zooals een zichzelf respecteerende vrouw ’t op
ik _ straat een kijfachtige, schreeuwende tote­bel doet.
-­ , J Maar tegelijk met de verklaring: het bewijs, daar u zoo om dreinst,
h- is te zien v·oor iedereen, behalve voor u.
u_ Want aldus onze Commissie:
,ij_ l Het bovenstaande kan ons besluit tot staking van den pennestrijd met den heer
tot I · Van Oss geenszins wijzigen. Wie niet lezen kan of wil hetgeen wij schrijven en wie
jg; onze verklaringen in twijfel trekt, met dien heeft het geen «nut van gedachten te wis-
'de _,. ‘ selen en hem leggen wij ook niet over. wel aan ieder ander, het bij den eerst-onder-
ygr ` geteekende, Belvédèreweg 11, Den Haag, berustend bewijsstuk van 1 Aug. ·l.l., dat
¤€¤ · de heer Simons 35 aandeelen en 25 obligatiën neemt.
ten *' M. C._M. DE GROOT.
T; - H. DE MAREZ OYENS.
. r. W. A. MEES.
“' l ·, I 11.11.‘19.
de
ind _ . En daar stond nu de machtige Provoost-geweldige, om een oneer-
t is , ‘ , biedige volksuitdrukking te gebruiken, ,,in zijn hemmetje": De éene
ää ‘ ,,kern" na de andere uit zijn hand geslagen, en hij alleen met zijn
in · V . onherroepen insinuaties, het onafgewasschen (integendeel door hemzelf
j . nog versterkt) verwijt van Ungentlemanlilceness en zijn heelen strijd
[mi ¥ tegen ­­ windmolens.
l if _‘ Toen heeft hij dan maar wijselijk de witte vlag geheschen. En schreef,
gan ,,0 p W a p e n s til s t a n ds dja g", maar met nog even ’n nieuwe
domheid.
listl `
`I V De in dit bijschrift aangenomen houding lijkt ook mij het eenige middel om .zich
êaï _ af te maken van de beantwoording der lastige vragen, 19] in mijn schrijven gesteld.
zijn Wapenstilstandsdag, 1919. v, O.
E 'I 18) Den meest wantrouwende en meest cynische. Best! Maar ook den meest hoofde-
uit' .- looze, die, als hierboven aangetoond, altijd dóorslaat, als een kip zonder kop?
1€1Pt , 19] Want immers: de laatste kern zijner ,,lastige vragen" was het bewijs, dat de ·
_ ‘ älêeeià S. zijn inschrijving gedaan had vóor het iameuse 1e artikel van zijn indrukwek-
en e en.
En dät bewijs -­< bood de Commissie aan te toonen, aan iedereen, behalve hèm. -
j` r
_, » . t A ` ‘