HomeVermakelijke OssiadePagina 3

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

“ =,`` ‘ · - `
lie l H ­ _ .
A J AAN DEN LEZER
"°“lE“=,·;i .' Op 1 Oct. 1919 gaf onze directi-e het hierbijgaand Pro·spectus van
en èe_ ,i ` Kapitaal-uitbreiding uit. Waarop eerst in de Nieuwe Financier en
’¤ .·goe<1.. · ‘Kagp·ita.l‘ist en daarna in de Haagsche Post, bei-de geredigeerd en het
laatste uitgegeven door den Haagschen heer S. F. van Oss, die aan zijn
;;‘éhHf; bankierszaak d·eze journalistieke ondernemingen verbonden heeft, een
» _ . aanvallen·d artikel verscheen: het eerste onder pseudoniem Wilhelmus
iaar ïlé T en .het tweede geheel anoniem, doch later door den heer v. Oss on·der
zijn persoonlijke verantwo·orde1ijkhei·d genomen. Het waren beide stuk-
°“ ZW ‘ken, die een zeer eigenaardig karakter droegen. Immers opgesteld na
j een vluchtig en slecht lezen van ons prospectus en vol insinuaties aan
` het a·dres van onzen leider en on·ze onderneming. En daar ·zij bovendien
geschreven waren van uit een totaal onjuist standpunt, hadden zij al
‘t°g€”‘ p l den schijn van door een opzettelijke b-oosaardigheid te zijn ingegeven. ‘
, .i Intusschen, het was mogelijk dat de heer v. Oss, die de niet geringe
r_ dien l taak van redacteur van twee bladen en uitg-ever van het éene nog aan
­m de zijn bankierswerk koppelt, het slachtoffer was van een onder deze om-
Blspell stan·di·gh­eden zeer begrijpelijke vluchtigheid: Haastig lezen, overhaast
schrijven, geen tijd nemen tot rustig denke·n, en men komt zoo licht
tot het neerpennen van schettenartikelen als, dat van 18 Oct. in de '
‘ "T X H. P.! Onze Commissie van Finantiën nam de taak op zich, hem in het
. * volgend nummer zakelijk te woord te staan en de onjuistheden en on-
" waarheden in ·zijn eerste stuk aan te toonen. Ook al had de heer v. Oss
. ­ verzuimd, alvorens naar de pen te grijpen, behoorlijk gebruik te maken
1 , van het aanbod onzer directie in het prospectus, om desgewenscht nadere
inlichtingen te vragen, een pogen om hem alsnog tot wijzer i­nzicht te
brengen, mocht niet nagelaten worden.
' ' Doch de heer v. Oss reageerde op dit antwoord naar de allerslechtste
` methoden van journalistieke polemiek en toonde daarmee dat al zijn
· { ,,vergissingen" hem te lief waren vo·or de voldoening van d·en sensatie-
. lust zijner lezers en dat Rechthaberei ­- zoo niet erger, ­­ zijn pen be-
I 1 stuurde, in plaats van eerlijke waarheidsdrift. In stee van behoorlijk
te erkennen, ·zich in heel zijn aanval vergist te hebben, draafde hij
ë A verder voort in zijn insinueeren·d geschrijf, en stapelde vergissing op
l` ' dwaasheid. Tot hij ten leste, toen onze Commissie hem nog eenmaal
’ i op kalme en waa.rdig­zakelijke wijze de onjuistheid zijner houding .
C aanto-onde, zoozeer de kluts kwijt raakte, dat hij in toon en argumen-
l· tatie van kwaad tot erger verviel en het wonderlijkste product te voor-
m€¤· 5 schijn bracht, dat in de laatste jaren onze journalistiek te genieten gaf.
'b€·" Onze Directie heeft gemeend, aan de vele vrienden onzer on·derne-
OSS ming verschuldig-d te zijn, de over haar prospectus aldus verschenen
‘h‘fm _ ` strijdartikelen volledig te doen herdrukken, met de kantteekeningen,
'°'d· l waartoe het geschrijf van den h-eer v. O. aanleiding gaf, buiten en boven
hetgeen onze Commissie ter rechtzetting der feiten reeds schreef. Want u
I l
._ ll