HomeVermakelijke OssiadePagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

. ' , lijf i r
l
I ’i,L‘)
4 t J.!
!‘ 28 i.2-
I maar f 60.000 in de zaak laat, voor welk bedrag hij obligaties en aandeelen 5] zoude
. ¢ . V
‘ nemen. Ik beweer, dat hij ook die te gelde kan maken 5] en helb verder over dit punt lt'. 0
, nog iets van belang te zeggen sub 7. 9 H,
l 4e. Ik verzocht u uiteen te zetten, wat nu eigenlijk het bedrag der bouwkosten I,
Q zal zijn. Daarop geeft hij geen antwoord. 9] U
I Se. Ik poogde de zaak te ontrafelen en maak een opstelling om duidelijk te laten b,
E zien, hoe deze eigenlijk in elkaar zit. Ik vraag u of die opstelling juist is. Geen ` ,b
j antwoord. 7] V W
j 6e. Ik vraag u wie betrokken is bij dat ,,Voorschot Diversen. .. f42.036." 9] ` _. el
j Geen antwoord. te
j Die punten en vragen slaan in mijn repliek op uw eerste verweer. ‘ H
j En nu durft gij in uw tweede schrijven voor den dag komen met de bewering, dat ~ W
l ik ,,niets meer daartegen had in te brengen". 9] Hoe heb ik het nu met u? Uw geheele ,« ` E
j brief praat er langs en er omheen - komt met smoesjes inplaats van met feiten. 19] *? _,
I 7e. Ik heb u in mijn tweede stuk [H. P. 1 November] een zeer duidelijken wenk I nl
I gegeven, dat ik graag de bewijzen zou zien voor uw bewering, dat de heer Simons, C j H
_ inplaats van al zijn geld uit de zaak te nemen [zie sub 3 hierboven] op zich ­had H;
« . . r "
g genomen voor f2s.000 obl1gat1es en f35.000 aandeelen te nemen [nog steeds . _ 1
` f50.000 in contanten uit de zaak halend]. Wü zün hier aan de kern van ons geschil, I ci
aan het groote punt waar het eigenlük om gaat. 11] En wat is nu uw houding? Een- ,a st
"i"ï’ ` -­-
j 5) Een dapper ding, zoo'n bewering. Maar -de aandeelen staan, volgens he­t prospec­ is 9]
‘ tus, op naam, en beide aandeelen en obligaties heeft onze groote Haagsche Financier ‘ ‘h'
E geschat op nog geen vijfde v. h. bedrag, dat de heer S. voorgeschoten heeft! { Y"
lt 9) Hier bereikt nu onze dazende Roland het toppunt zijner hoofdelooze ver- ·
F dwazing! cj
j Want - deze geweldige vraag is niet alleen door onze Commissie reeds in haar _ `,
l Ie stuk al beantwoord, maar vadertje van Oss heeft zelf het door haar genoemde
E bedrag (f 225.000 !) in zijn repliek tot tweemaal toe benut! i in ej
E Hij is het echter alweer vergeten! l , °‘ I te
§ En schreeuwt er nu om! "
j Onze lezers zien, dat wij hun niets te veel be·loofden, toen we hun een vermake­ · . ib,
i lijk e Ossiade aanboden! - ‘ k,
· 7] Wij hebben hem in onze aanteekening no. 12 bij zijn tweede stuk nu 't antwoord
I ‘ gegeven, en wel dat hij het, door het alweer met zijn ,,dom verstand" op te zetten, °· u
net mis had! ,·, W
I 8]Ik-Van Oss-­vraag!! 9 ti n,
En wij antwoorden, in verband met onze noot 14) (zie hiervóor]: vraag gerust! ­­ * IV ii
9] Juist: niet wat de - kern van uw eerste betoog betreft. Zie h.o. noot 11.
*9] De heer v. Oss schreef, in zijn 2de stuk, dat hij praatjes gehoord had over het- ni
geen men in den Raad van Sloten tegen den heer de Buisonjé zou hebben ingebracht. Id,
Onze Commissie wijst hem er op, dat dit - een lasterlzjk praatje is. En -de heer Van . `
Oss zwijgt er over als een mofl ‘ _
En nu hieronder heeft hij weer een gerucht te pakken [,,er wordt hem uit geloof- . ` bl
waardige bron meegedeeld"] - - Maar hij praat over - ,,smoesjes". - O splinter Sc
en de balk! ­ !‘
11] Ziehier nu van alle verdwa·zingen van dezen hoofdeloozen pennewip misschien _ el
wel de opmerkelijkste: hij is heel en al - de kern van zijn eigen betoog kwijt! ,_ In
In zijn 1e artikel vond hij die, blijkens het opschrift,.in ons slecht finantieel beleid. { ? asc
Na het eerste verweerschrift onzer Commissie kon hij die kern niet meer handhaven, _ . E · E