HomeVermakelijke OssiadePagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

: · {
Tj Goede en Goedkoope Lectuur (die ·zich de ,,Commissie van Toezicht op
Lu de Fïinantiën der Mij." noemen) het andermaal voor hem op 1n·een
ht g SChI`l_]V€I1» GVGII V€I‘W2I«I`d GTI QVGII Vjtêllllg l1Cl'1l3 g€V€l'l·d 3..lS ZOIld€I'l1l'lgG
1_ _ . prospectus dat ond-er hun Commissievlag de wereld in zeilde. Natuur-
_r · lijk plaatsen wij die missive, maar wij ·zijn tevens zoo vrij ­ook het
' . · antwoord af te drukken, dat hun werd gegeven. De heeren volgen de
welbeken·de maar zeld·en goede resultaten opleverende taktiek het te
doen voorkomen alsof zij ,,gron·dig en zakelijk wederleggen" terwijl
ij, zij inwerkelijkheid in gebreke blijven iets te doen wat daarop gelijkt.
_ , Het stuk der drie heeren vermijdt, gelijk men ziet, angstvallig b) in te
S_ ‘ gaan ·o·p de punten en vragen ·die wij hebben gesteld en di-e wij hier~
onder nog eens pointeeren.
[ vn
d ï
" gf En nu volgt het pièce de resistance van· onzen. grooten Hagenaar:
JB . L
Y- _ Den Heeren M. C. M. de Groot, G. H. de Marez Ovens en mr. W. A. Mees;
N 4 Neen heeren, zóó kunt u zich van ·de zaak niet afmaken. In mijn wederantwoord
:- heb ik alle hoofdpunten duideläk gesteld, 1) alsook eenige vragen. lk zal een en ander
A nog eens herhalen.
H Mijn punten en vragen waren:
[1 ,, _ 1e. U verstrekt in uw repliek diverse essentieele gegeven·s op welker afwezigheid
li. t in het prospectus ik aanmerking maakte. 2]
I' 2e. Die gegevens bevestigen absoluut en in elk opzicht mijn hoofdbewering, dat
E de heer Simons het edoor hem in ·de Mij. voor Goedkoope Lectuur gestoken geld
B ' _ · terugneemt. 3] ­
E- _, 3e. Terwijl ik, bij gebrek aan andere gegevens in het prospectus ·had aangenomen,
‘­· dat het hierbij ging om een bedrag van 82 mille, plus een niet, zooals dat behoorde,
genoemd bedrag voor zijn drukkerij, komt gij met gegevens, die aantoonen, dat de
[1 , heer Simons altoos nog in het geheel f50.000 in contanten uit de zaak "·] wil nemen,
rj V M___
· A ` b] Een ezel zelfs stoot zich niet voor de 3de maal aan een steen: hier ·de onbetrouw-
5 j bare insinueerkunst van den ·heer v. Oss en zijn onvermogen om te lezen.
4; S 1] Is dat niet bewonderenswaardig van naïeve zelfbegoocheling?
? 2] Zoo'n ondankbare en zoo'n hoofdelooze! Want nu constateert hijzelf, dat onze
" K ‘ Commissie in haar eerste stuk essentieele gegevens verstrekt heeft, en zoo juist be-
5 _ weerde hij, dat zij angstvallig vermeden had op zijn punten in te gaan! - Redeneer
~ nu eens verder met iemand, die het éene oogenblik ontkent, wat hij straks erkende! -­
- 3] Ja, warhoofdige ijdeltuit. Omdat deze uw bewering immers op niets anders neer-
" kwam dan op hetgeen het prospectus zelf had meegedeeld. Het verschil tusschen u
F en onze Commissie ligt niet in de feiten, maar in de waardeering ervan! -
K i d0OnHtga)a·t u nu werkelijk zulk een onderscheiding? - Of houdt ge u maar van den
m e.
ir Q 4] Deze f50.000 zijn voor 3/5: het bedrag voor het overnemen ·der drukkerij, als dit
3 , in het belang der Mpij gebeuren zal. Zoo niet, dan wordt zij met overwinst door den .
il heer SL geliquideerd. H _ I N l _
j Begrijpt de heer v. O. nu werkelijk den toestand nog niet? Of wil hij dien liefst
‘ opzettelijk voor zijn lezers blijven vertroebelen?