HomeVermakelijke OssiadePagina 26

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

E E
g, 26 j .
E zeker geen verontschuldiging gevraagd te worden. En wij denken ier dan ook niet aan, i (
l dit, in dit ons slotwvoord in dezen, te doen. Wie als belanghebbende of belangstel- C
lende in de Maatschappij ten aanzien van haar toestand umeer wenscht te weten dan ` S
l het prospectus brengt, kan, wij merkten ·het reeds op, ·daarvoor ten a·llen ·tij.de terecht Z
l . bij de Directie, die niets te verheimelijken heeft en die over heel de.ze aangelegen­ ­ i [
I heid ook een eigen geschriftje ter perse legt, dat zij op aanvraag gaarne aan ieder j _
lezer zenden zal. E I .
ë Met dank voor de plaatsing,
De Commissie van Toezicht op de Finantiën der Maatschappij, 'Z
. M. c. M. DE cRooT. I
j G. H. DE MAREZ OYENS. , ä
i M, W. A. MEES. H
Met dit antwoord onzer Commissie zat de heer Van Oss nu inderdaad l
absoluut vast. “ gl
Hij moest nu gaan erkennen, dat hij een strijdwijze gevolgd had, die . ï
hem niet eerde; dat hij niet zoo gemêlemaxnlike geweest was, om zijn ver- ,
ontschuldigingen aan te bieden jegens ·den heer Simons ; dat hij opnieuw ' p.
1 een an·der had belasterd; dat er van heel zijn aanval niets was overge­ i h
bleven. Q ¤
j Maar om tot deze eerlijke erkentenis te komen, had hij nu eenmaal een j
, ander man moeten zijn dan hij toch blijkbaar is. Hij doet dus als een ., .
kat die in het nauw zit en dan spreekwoordelijk rare sprongen maakt. ” ir
;. En hij raakt door den toch wel gevoelden toon van geringschatting onzer _
j Commissie over zijn methode van strijden, waarbij hij de effronterie <
had gehad, de gemeenschappelijke nadrukkelijke verklaringen van onze ' .· t
5 directie en commissie zonder hem voorgelegd bewijsstuk als ,,onbe­ __ A
[ tr0uwbaar" te kenschetsen, zoozeer in woede, dat hij nu alle zelfbeheer­ * ¢
5 sching en alle vermogen tot rustig o·verwegen verliest. ‘ E
, Hij plaatste het stuk der heere·n niet aanstonds, doch vergastte hen tp t
op een nieuw stuk, dat wij nu tot meerdere stichting onzer lezers gaan . -
herdrukken. .
Mèt het opmerkelijk inleiden·d woord, dat hij in zijn ·nummer van 15 Q t
l November er boven plaatste; en dat wij eveneens met genoegen met ,
·eenige annotaties voorzien, e·venals zijn merkwaardige stuk zelf : W ­ « i (
. GOEDE LECTUUR EN SLECHTE FINANCIëN i ‘ 2
. Terwijl de heer L. Simons, wien de zaak toch rechtstreeks aangaat, 1,
l in alle talen blijft zwijgen, a) nemen de commissarissen der Mij. voor e ,
a] Ziehier nu weer een schitterend voorbeeld van de polemische methoden van dezen l (
l Haagschen voorlichter v.h, publiek. Hij schrijft over het zwijgen van den heer S, ter j
l _ inleiding van twee brieven van onze Commissie, w.i. aangekondigd wordt. .. dat onze 1 i
directie dit geschrftje in voorbereiding heeftll - M. a.w. dat de heer S. niét zwügt! . ‘· j
j En we vertrouwen ·dat nu de heer S. gesproken heeft in zeer duidelzïk Nederlandsch
F het den heer v. O. wèl moge bekomen, f (