HomeVermakelijke OssiadePagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

` E 25
i·s de eerstondergeteekende en niet, als geïnsinueerd was, de heer Simons. Maar nu
Et den heer Van Oss de moed schijnt ontbroken te hebben, te erkennen, dat hij te haastig
u' ‘ had geoordeeld, neemt hij opnieuw het wapen der verdachtmaking ter hand en rede-
€’ , neert verder over .allerlei bijzaken en op eene wijze, die duidelijk verraadt, dat hij
ur nog steeds het prospectus niet met rustige aandacht gelezen heeft.
al Over de verdachtmaking, als zou de heer Simons eerst na verschijning van het eer-
ste artikel in de H. P. zooveel aandeelen en obligaties genomen hebben, zullen wij
N ‘ alleen zeggen, dat zij de strijdwijze van ·den heer Van Oss niet eert. Wie den heer S.
b' " ; kent, weet dat dit uit esloten is, terwi`l, waar het prospectus aangaf ahoeveel aan-
Q 1 _
deelen en obligaties reeds vóór de uitigfte genomen waren, deze aantijging op niets
minder neerkomt ·dan op die eener vervalsching in deze opgaven. En ten aanzien
l van ·hetgeen de «heer Van Oss beweert gehoord te hebben omtrent verwijten, welke
16 ; in. verband met de beweerde ophooging ­der R.E.G.A.T.A.­terreinen voor rekening
al « der egemeente Sloten den wethouder dier gemeente, tevens onder­directeur onzer
r Maatschappij, in den Gemeenteraad aldaar zou­den zijn toegevoegd, kunnen wij het
alweer voor ·den heer Van Oss slechts betreuren, dat hij zulke, naar onze inlichtingen
r volkomen onware beweringen in zijn blad klakkeloos neerschrijft, terwijl het toch,
’t· » nu lhij eenmaal op onderzoek uittoog, zoowel gemakkelijk als plichtmatig zou ge-
weest zijn, zich vooraf te vergewissen, dat hij niet andermaal, in overijling, iemand's
lt" ` ' goeden naam en eer aantastte. En terwijl wij het betreuren, dat hij, door ons gewezen
an , ­ op de volkomen ongegrondheid zijner verdachtmakingen van den heer Simons, niet
’“· J als gentleman zijn verontschuldiging daarvoor heeft aangeboden, zullen wij hem
°r' Q op zijn mieuwen zijweg niet verder volgen.
ak -l Het prospectus was opgesteld voor hen, die belangstellen in het werk der Maat-
de schappij. Het bood hun, ·die ­- alvorens in te schrijven nadere inlichtingen van de
dd directie mochten wenschen - aan, -deze te verstrekken. Wie die zou gevraagd heb-
an _ ben - ·ook de heer Van Oss - zou dan ervaren hebben, dat de toestand ten aan-
ï zien van de aflossing van het particulier crediet, van de overneming der drukkerij,
'2_ 3 zoowel als van het te verkrijgen terrein 1] gunstiger is, dan het ;prospectus met zoo-
veel woorden deeduitkomen. Voor deze bescheidenheid van het prospectus, verklaar-
an . baar waar ·noch de heer S. noch eerst­ondergeteekende geneigd waren al te luid te
rg; verkondigen wat zij verder ten bate der instelling bereid waren te doen, behoeft E
n- i 1] De heer Van Oss is ten aanzien van de terreinkwestie nog stee-ds onder den
an invloed van de dwaze vergissing van zijn medewerker Wilhelmus in zijn Financier,
die vertelt dat de Mij. voor haar eigen gebruik 3% HA, bestemt!! en dan voort-
=n­ j redeneert over grondspeculaties, terwijl het prospectus anders duidelijk zegt, dat
' ·hee·l het terrein maar 3% H.A. groot is, waarvan de Mij. 1/2 H.A. voor zich zelf be-
qe houdtll En als de heer Van Oss zijn onderzoek op het kadaster iets grondiger had
lie g ingesteld, zou hij daar ook de verklaring hebben kunnen vinden voor het belangrijke
en g feit, waarmee hij geen juisten raad weet, dat 700 M2 aanstonds ten name der Mij.
pe r zijn gesteld, [hoewel niet door haar betaald!). Er is hier n.l. sprake van een lapje,
an tusschen het aangekochte complex gelegen, dat aan een ander eigenaar toebehoorde,
en . ter afronding mede moest worden aangekocht, en, ·daar op dat oogenblik het ver-
iet . ij moeden bestond, dat dit juist zou vallen binnen het gedeelte, voor de Mpij. zelf be-
zes , stemd, aanstonds op haar naam gesteld. Het is dus duidelijk, dat het denkbeeld van
ie- den heer Van Oss, dat heel het terrein, ter besparing van overdrachtskosten, aan-
ze, , stonds top naam der Mij. had moeten gesteld worden, dwaasheid was; een dwaasheid
pe j welke de heer Van Oss dankt aan het feit, dat hij niet het prospectus, maar zijn
ier medewerker raadpleegde. (Noot der C. v. F.)
i
!
j ,
,
i ° ‘ 2