HomeVermakelijke OssiadePagina 24

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

ä 1 r j
! .
I
g 24 ‘ _
s 1‘
* latie zal gaan doen. *8) Het sub 1) bedoelde is afdoende bewezen. Het I
I sub 2) vermelde lijkt mij, afgezien van het geheimzinnige dat het ken- I
i merkt, een uiterst bedenkelijk avontuur voor een uitgeverszaak 1°) die, I I
5 in weerwil van al het geschetter over haar ,,moreel" succes en haar I
’ ,,cultureele" verdiensten, m. i. in de 14 jaren van haar bestaan geenerlei
_ blijk heeft gegeven van uitblinkende commercieele leiding. "°) S
1 ‘ E
I S. F. VAN OSS. ­ . j
; {
1 V I
i l X
5 Op dit tweede stuk zond onze Commissie ­d.‘d. 4 November het volgende , I
g zeer waardige antwoord, dat echter den heer Van Oss juist daarom al I I
j bitter weinig smaakte, en hem zelfs buiten alle bezinning bracht. I j
1 Zooals we zien zullen: E
! W
1 3.11 G 6 3C 1G Väll 6 CMLQSC 7,6 OS . , I
! A vd R d t` D H * l P lf t
ä _ n
l De kritiek opèïhet prospectus der Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. ­ . I
j zoowel als de insinuaties aan het adres van haar leider, waaraan ·de schrijver van _ I
I het artikel ·d.·d. 18 Oct. in uw blad zich onder bovenstaanden titel had overgegeven, 5 I
1 zijn ·door onze Commissie in het daarop volgend nummer zakelijk en grondig weer- I
1 legd. Zóó zakelijk en grondig, ·dat de heer Van Oss, in het laatste nummer op ·de zaak ll
l terugkomend, niets meer daartegen had in te brengen, en, voor zoover hij nog de I
ll H «
E kern der zaak - zie zijn titel hierboven - raakt, als uitkomst van zijn laat ingesteld I
ll onderzoek in zake ,de terreinkwestie enkel kan bevestigen, dat de ·eigenaar daarvan j
Q I- iv Ib 4___I_wdIII II ___wIvN____ »___________ _ __ _I_____l_______ ___ ·
! 1*] Mis, geachte Heer. Dat komt ervan, als men tekstvervalschend te werk gaat _
l [en namens invlecht!) en zich laat misleiden door een domheden­schr1jve»nd mede- ‘ ‘
n werker als die Wilhelmus. `
j 17/ls] Dus dat is dus àl wat er van den ganschen trompetstïlotf van den àieer Van . l
F Oss overblijft! -- Maar -­ - deze had krachtens zijn opsc rit tot taa aan te «
j toonen, dat onze Mpij slecht gefinancieerd werdáü Dat Ide schujdvorderingen op I . ­
I de Mpij nu worden omgezet in bezit en vaste sc u is ec ter, vo gens onzen aan- .
‘ valler Hgezonde politiek" en aan grondspeculatie doet zij niet. Zoodat er nu van · ·i
heel het betoog ­- - letterlijk nièts overblijft! __ _ 4
I"] Als ­-- - er iets van aan was! - Maar is 't niet bedenkelijk, met ‘hée1l beden­ ° 1
kelijk, dat een redacteur van finantieele bladerà tevlens banläer is? d `
] We willen er met over schetteren, om en eer v. . geen pijn te oen. le
i maken heel en al geen aanspraak op ,,uitblin·kende" commercieele leiding, als een die 1 1
misschien groote winsten uit senêatie-säcces ïveet te slaan. Yäij zijài heel teàrlïeden » g ;
l met het moreel succes dat we nu ijna I jaar ang voor ons vo goe e en goe oope r 1
l boeken hebben kunnen leveren, zonder eenig subsidie en, geleidelijk opwerkend van 1
1 een heel klein begin, nu zóover zijn, dat we de laatste 3 jaren, behalve de renten . ‘
over leeningsgelden, een 5 % over ons aandeelenkapitaal konden uitkeeren en niet . lj 1
onbelangrijke afschrijvingen tot stand brengen. Een ,,brilliant" commercieel succes .. E :
, is nu eenmaal in ons land mogelijk wèl weggelegd voor den exploitant van sensatie- 1
journalistiek; het wordt noch bereikt noch gezocht door een Maatschappij als de onze, V _ 1
wier eerste streven uitgaat naar het verkrijgbaar stellen van de goede en goedkoolpe ‘
Lectuur, welker waardeering vèr de bevatting van een louter handig journal1st­bank1er ! 1
als de heer S. F. van Oss te boven gaat.
i
1
s
i i
l
x i