HomeVermakelijke OssiadePagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

l
2
i 23
jj; 1 Acmwendmg vom het provevm der
' ' emissie:
; Afbetaling Simons, pro resto ...... · f 22.000
· ,, v­oorschot diversen ,, 42.000
,, crediteuren ............ ,, 26.000
I Aankoop drukkerij Simons ...... ,, 27.500
ä Nieuw gebouw ........................ ,, 225.000
1 Nieuw bedrijfskapitaal circa ...... ,, 117.500

g f 460.000
Een verdere vraag van belang bij de ontrafeling eener zeer verward
en onduidelijk voorgestelde transactie 11) is, wat er zal gebeuren met
3 het ,,Voorschot diversen... f 42.036" op de balans. Wordt dit afbetaald
i in geld, of nemen de crediteuren geheel of gedeeltelijk aandeelen en
obligatiën? En. mag men vragen 11) naar de id­entiteit dergenen die deze
j som hebben voorgeschoten?
Eerst wanneer op al hetgeen ik in h-et bov-enstaan·de heb gevraagd
een duidelijk antwoord is gegeven, zal men van de voorgenomen trans-
; acties het duidelijke beeld kunnen krijgen, dat het prospectus in ge-
breke blijft te geven. Dat document is zoo onvolledig en verward 11)
dat men verbaasd mag staan er namen als Mees en Oyens aan ver-
"' bonden te zien.
_ Het ziet er haast naar uit, alsof het met opzet zóó vaag is gestel·d
dat, wanneer de emissie slaagde en het gevraagde geld geheel binnen-
_ kwam zoo wat alles kon gebeuren, 11) zeer zeker algeheele afbetaling
_' van den heer Simons in contanten. Ook van de conversie der oude obli-
0· ä gaties geldt dat: de zinsnede dienaangaande in het opschrift schijnt
P; 1 mij in flagranten strijd met de zinsnede en eene verklarende noot in
,,, l de toelichting, die duidelijk spreekt van inlossing, d. i. afbetaling der
__ , oude obligatiën. Maar deze kwestie bekleedt in mijn stuk slechts een
H1 zeer onbelangrijke plaats. Ik zal er hier dan ook niet nader op ingaan.
fi § Hoofdzaken zijn: 1) dat de heer Simons zijn belang bij de Mpij, en ·
T dus zijn risico vermindert, 11) en 2) dat de Mpij. aan bouwgrond­s ecu-
n ! P
) ` ~---1-····­11~~-·---~+- 11-àl--~~--111--·· ~·1 -- ~ · 1
I § _ 13) Heel en al niet verwar·d, en alleen onduidelijk voorgesteld door den met zijn
m l ,,dom verstand" steeds listiglijk insinueerenden en alles verdraaienden heer van Oss!
ir 11] Een journalist als de heer Van Oss moet nu niet bescheiden worden. Natuurlijk
," j mag hij vragen. Doch vermits onze aandeelhouders den heer Van Oss niet als onzen 1
en accountant hebben aangesteld en hij zijn functie van nasnuffelaar-opperzedenmeester
ig , alleen krachtens eigen winstbejag [d.w.z. als sensatiemajagend journalist­uitgever) Y
lg vervult, mogen we hem ook weal iets verzwijgen. Vooral om·dat het voor de nieuwe
inschrijvers van geen belang is. Zie h.o. intusschen onze Inleiding.
i- j 15) Als de heer Van Oss nooit een minder volledig of meer verward prospectus 1
ip onder zijn hoede nam of nemen zal, moge het publiek hem zegenen! - Over die
ig F onvolledigheid zie voorts het antwoord onzer Commissie hieronder.
gy · 11*) ,,Nourri dan·s le serail, j'en connais les détours!" -
t 17] ,,Accoord van Putten", Het prospectus zegt 't; de balans wijst 't aan! En u zelf
noem·de dat: gezonde finantieele politiek!