HomeVermakelijke OssiadePagina 22

JPEG (Deze pagina), 885.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

. ­ ` Y v ', j _
l ii
. 2
‘ 22 2 I
i zal ik verder kunnen gaan. *1) Verder verzoek ik hun mij te Willen j ‘
1 zeggen of d­e volgende opstelling, vervaardigd aan de hand van het .
l prospectus en van hun schrijven, juist is. *2)
j Aaxndeelenkwpitaal. i
’ Geauthoriseerd ........................ f 350.000
Uitgegeven .............................. ,, 60.000 .
Nieuwe uitgifte ........................ f 290.000
Hiervan neemt de heer Simons?. ,, 35.000 1
.--.“.*­-.. 1
Verder te plaatsen .................. f 255.000 Q
W Obligatiën. j
Uit te geven ........................... ,, 300.000 j
, Voor conversie oude oblig. ......... ,, 70.000 §
l f 230.000 Ii jg
Hiervan neemt de heer Simons... ,, 25.000 C
Verder te plaatsen ..................... f 205.000 l S
_ Derhalve verder te plaatsen: E
l Aandeelen ..... ` ......................... f 255.000 i ä
; Obligatiën .............................. ,, 205.000 L d
l . . . . _‘ï""" ‘*«
Uitgifte a pari, dus provenu ...... f 460.000 k
ten aanzien van het terrein, en moest dus daarvoor f 115.000 uittrekken. d
l_ Dan: Gebouw ,, 225.000 . j
jl Overgenomen drukkerij ,, 27.500 _ v
j` il Maakt al totaal f367.500. g
Q Maar dan heeft hij nog heel en al de nieuwe machines niet. Het prospectus laat hem i j
§ hier met een cijfer in den steek, doch het spreekt van uitbreiding voor drukkerij en ;· D
, binderü. Hij had er dus licht een gooi naar kunnen doen; en zou dan hebben moeten j d
l' inzien, dat hij inderdaad vèr boven de _/300.000 kwam! , 9
L Dat hij nu met het terrein in de war is, doet niets af aan het feit, dat hij hier bij j Z
j den niet zeer vluggen lezer weer den schijn wekt, als had het prospectus gejokt, ter- I_
i wijl hij heel goed wist, in elk geval had moeten weten, dat hij zelf hierbij den leuge­ .3 1
t naar speelde. Ook bij een lage waarde­schatti.ng van de % H.A. welke de Mpij aan j d
j den Haarlemmerweg verkrijgt [zeg op f` 15 p. M2] wordt, met machines (oud en nieuw) ` { ~
i en Gebouw, het totaal een f400.000. ` l _
F 11) Nóg verder, in de insinuaties, onjuistheden en openbaringen van zijn ,,döm i ,,·
H verstand"!! - De beschermengel der journalisten moge hem ervoor bewaren! ­­ Maar
, heeft het niet gedaan! - Zie zijn slotstuk! - ,,`Y/ien de goden verderven willen; enz." Q rr
j ` 12] Neen, nieuwsgierig Aagje! En dat komt omdat u o.a. de voor een finantieelen a·
j voorlichter wel heel zonderlingen flater begaat, van onder de posten, uit kapitaal te , ai
V betalen, ook te stellen de afbetaling crediteuren, wier credit op 1 Jan. een derde v·
l bedroeg van het saldo debiteuren. · ­ ir
Hoe oppervlakkig de heer v. Oss er op los schrijft, blijkt nu intusschen weer dui- j
delijk uit dezen staat, door hem zelf uit ons prospectus opgemaakt. Immers hierop 0:
komt geen enkel bedrag voor voor aankoop van het terrein, dat den heer v. O. zoo F 01
dwars zit. Had hij nu even verder nagedacht, hij zou dus begrepen hebben, dat er ·
voor de Mpij zelve van speculeeren met terrein dan ook geen sprake kan zijn. .
. nl