HomeVermakelijke OssiadePagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

l
A
. . . 21
de j als elgenaar van het terrein 6) terW1_]l Wij voorts een en and·er hooren 7)
Lt. van een kwestie gerezen in den raad van Sloten over verbetering van
ï zeker terrein op gemeentekosten, bij welke gelegenheid onaangename
JJ i . .. .. .
ln I dmgen zouden ZIJII gezegd of ge1ns1nu·eer~d aan het adres van den heer
k. 1 De Buisonjé, wethouder van Sloten, en tevens onder­directeur des
i heeren Simons bi` de Mpij. vo-or Goedkoope Lectuur. De positie 8) is
m l J . . .. .
n- dus nog al gecompliceerd, en ook nu 1S zij ons nog steeds niet helder.
js. g Vooral valt ons op dat de drie heeren nog steeds niet precies zeggen
hoeveel de Mpij voor het terrein zal betalen. Ook citeeren zij geen
al- ` enkel stuk waaruit blijkt, ­dat deze importante transactie in 1917 Wer-
;B. ë kelijk door den heer De Groot voor en namens de Mpij werd afgeslo-
‘ t ten ” hetgeen in elk geval verkwisting van een aanmerkelijk bedrag
JT! . . . . . .
n- : zegel- en registratiekosten moet hebben veroorzaakt. Uit onze inlichtin-
er jl gen blijkt, dat de koopsom fl15.000 Was; de verweerbrief noemt
, - ‘* f225.000 als b»ouwkosten"; h-et rospectus zegt, dat de intrinsieke
U ä " . D . . ..
; Waarde van terrein, gebouwen en machines ,,een zeer aanzienlijke 0Ver-
it. waarde boven de f300.000 der obligatieleening" zal hebben. Ik kan
ch j met mijn dom verstand die cijfers onmogelijk met elkaar en met de
Lat gegevens van het prospectus concilieeren, en richt daarom het beleefde
verzoek tot de heeren mij ·deze zaak te Willen uiteenzetten. 1°) Eerst dan ,
l
jg; (jy G] Gefilmd als ,,eigenaar van het terrein!" - Hoe stelt onze Hagenaar zich dat voor?
ter - Met héél het terrein in zijn hand, of met een plakkaat op de borst: ,,ik ben de
_A_ ‘ eigenaar!" ­- Of doelt onze haastige scribent misschien op het een of ander ge-
vül _ illustreercl blad, welks redactie gemakshalve den 'heer S, als eigenaar aanduidde,
zal- in plaats van de omslachtige omschrijving der positie: ,,directeur der Mpij, die voor den
{ijs ,. eigenaar het terrein beheert, en, als zoodanig de R.E.G.A.T.A.-commissie ter wille is
het » ° geweest." -- De heele anekdote is trouwens buitengewoon belangrijk!
ge, _ 7] Hier vervalt de heer Van Oss nu heel en al in den trant van de schoonmaakster,
;t_ die dingen heeft gehoord van de buurvrouw boven­achter, die 't weer heeft van 'n
Op neef, die 't stellig weet van den kleinzoon enz. Wie zijn zegsman van 't onnoozele
:00 2 verhaal was, is duidelijk: de Wilhelmus van zijn eigen Financier. Zie onze noot 3
ikg bij diens stuk [pag. 10).
t S] Welke positie? Want wat heeft heel die R.E.G.A.T.A.-historie, al zou er iets van
è aan zijn geweest, met den toestand onzer Mpij te maken anders dan in dezen zin,
{ t V Q dat die nog weer beter was dan het prospectus aangaf? ­- Het terrein der Mpij is
a' . opgehoogd; wel niet op Gemeentekosten van Sloten [insinuatie Van Oss], maar op
[QL die der combinatie, van wie de R.E.G.A.T.A. uitging. In elk geval - nièt op kosten
hg i der Mpij, die er aldus hetnprofijtuvan kreeg, dat in de duizenden loopt! ·
ns · 9] ,,Een vriend der Mpij heeft, zegt het prospectus ,,voor de Mpij een terrem
du gekocht", Dit betee=kent in goed Nederlandsch: ,,ten behoeve van". De listige heer
§ Van Oss, die weer op knoeiwild uit is - ,,noL1rri dans le serail, fen cormais les
"“ détours" - voegt er zoo maar handig de woorden ,,en namens" bij, en vervalscht
lad » ` daarmee heel keurig den aard der transactie! Over de dan volgende Ossiaansche wijs- ¤
ms , heid omtrent de overdracht der terreinen, zie men straks de noot bij het tweede
Een ç ' stuk onzer Commissie van Toezicht op de Finantiën, t
` 10] Ja, waarom schrijft de heer Van Oss me·t zi'n ,,·dom verstand" en haspelt alles ‘
de , l
,01., t door elkaar? - Waarom tracht hij, in elk geval, niet de konsekwenties te trekken
van zijn eigen vergissingen?
len ` ‘ Het prospectus spreekt van: terrein, gebouw en machines, die samen ruim f300.000
à moeten waard zijn. Nu is de heer v. O. - door zijn vriend Wilhelmus - in de war ‘
i