HomeVermakelijke OssiadePagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

20 §
bewering die de kern mijner kritiek uitmaakt: de bewering, dat de ë 3
emissie voor een goed deel 4) dient om ,,de affaires tusschen de maat- V
schappij en den heer Simons glad te maken." Voor zijn drukkerij j Z
krijgt hij, zooals ik zeide, contanten (f 27.500) en zijn vordering van j G
f 82.000 wordt wel niet zooals ik zeide en moest aannemen, afgewik­ I
keld door betaling van f 82.000 contanten, maar door betaling van , ll
f 22.000 contanten en f 60.000 in aandeelen en obligatiën welke in con- l d
tanten kunnen worden omgezet. Op dit punt, het hoofdpunt, beves· § Y
1 tigen de heeren dus hetgeen ik beweerde. ll
De heer Simons had zich blijkbaar naar zijn zin financieel wat zwaar G
bij de Mpij geïnteresseerd. Hij had haar f 82.000 blanco crediet ge- R
j geven en een drukkerijtje voor haar gefinancierd. In plaats van zijn lil
j ongedekte vordering en zijn drukkerijtje “) zal hij nu f50.000 con- Z
l tanten krijgen (en zijn belang dus met die som verminderen) en verder ; 2
1 aandeelen en obligatiën die, als de emissie slaagde, heel wat beter zou- j f
den zijn dan haar oude waarden. g V
j 3) De ,,vriend" die het terrein kocht welks verwerving deze uit- V
j geversmaatschappij tot bouwgrondspeculante zal maken ontpopt zich 4 Il
g als de heer De Groot, commissaris der Mpij. Over dit terrein zegt het 8
E ros ectus: ‘ Q V
, D P _ ,
i ,,Ten aanzien van den bouw verkeert onze Maatschappij in bizondere, dubbel gun- _
{ stige omstandigheden als gevolg van het feit, dat een vriend onzer onderneming voor gy,
5 haar in 1917 een complex van 3% H.A. aankocht aan de grens van Amsterdam, ter -
Y plaatse waar thans de R.E.G.A.T.A. gehouden wordt. Van dit terrein zal $6 H.A. l 9
j gereserveerd worden voor den bouw en latere uitbreiding ten eigen behoeve, terwijl , ïl
het overige bestemd is voor woningbouw. Aangezien het geheele terrein voor zeer il
j lagen prijs gekocht is, blijft wanneer een deel der gronden tot voordeeligen prijs tg C
l verkocht is, waarop alle uitzicht bestaat, een zoo groote winstmarge over, dat het ‘ 4 Q
gedeelte voor onze gebouwen bestemd, kosteloos aan onze Mpij kan worden afge- ,
I staan, terwijl bovendien nog een bedrag aan ons uitgekeerd kan worden ter tegemoet- { d
l, koming in den bouw. Ofschoon het terrein op deze wijze tot een laag bedrag op 0 H
, ' onze balans zal verschijnen, vertegenwoordigt het door zijn gunstige ligging een zoo V
li hooge intrinsieke waarde, dat het inclusief gebouw en machines een zeer belangrijke 5 bl
lg overwaarde aanwijzen zal boven de f300.000 der obligatieleening,
l 9 ¤
l Wij hebben het kadaster e-ens laten nazien, en vernemen: a) dat i j g
« van het Regata­terrein reeds 700 M2. staat op naam van de Wereld- ä ' d
bibliotheek; b) dat 3-5 H.A. op naam staat van den heer De Groot, die l d
het December 1917 kocht voor f 115.000. Verder deelt een lezer ons ‘
j mede, c) dat bij de opening der Regata de heer Simons werd ,,gefilm·d" §,
F -· ~ ····· ·-·~·~-··-~-·-·--·--·#-··-·-·-M:···+--~·-»·_à- ä d
lj *] Let nu wel op, de heer Van Oss gaat een goocheltoer doen. Hij heeft inderdaad ’ N Cl
, beweerd: de emissie dient voor een goed deel om de affaires tusschen den heer Simons 4 _ h
" en de Mij. glad te maken (7). Maar `t bl_ijkt dat van de gevraagde f590.000 nog geen Sl
l _/` 50.000 daartoe dienen zullen. Dus: voor een klein deel; waar_mee dan ook heel de 1
j beteekenis der opmerking natuurlijk verdwijnt. Maar dan goochelt hij den lezers voor, d
T dat hij tóch gelijk had ge·had! Handige snuiter! g Vi
V 5] En krijgt voor z'n drukkerijtje f 4000 minder dan waarvoor hij het zou kunnen ‘
liquideeren! - Zoo'n schandalige geldwolf! ­- · IT
ll A
l 1
l {
, E