HomeVermakelijke OssiadePagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

» g I
, 19
I Laat ons nu zien wat de drie heeren hierop zeggen, ontdaan van
’S· j alle franje.
F9 j 1) De heer Simons zal voor de hem ebehoorende drukkerij f 27.500
ge , ontvangen. Ik neem daarvan akte, ·doch blijf er bij dat vooral waar
8_ het hier een transactie geldt tusschen een Mij. en haren directeur, dit
,1, A cijfer in het prospectus had moeten worden vermeld. 1)
f V 2) De heer Simons zal voor zijn vordering op de Mij. (f 82.000) voor
m drie-vierden nieuwe waarden van ha.ar nemen (35 aand. en 25 obl1g.).
2 Maar clwwr stamt geen jotai vom tu het prospectus; wij hooren het nu
m voor het eerst. Wanneer die overeenkomst in de wereld was vóór ik
. g van mij liet hooren, waarom staat er dan geen woord over in het pro-
Sp€Cl3l1S? MED l'Il0‘€t Illl llêtgêêll (IG l`1€€I`€1'1 Zêggêll ZOO II1331‘ Z‘O1'lCl€I' HIGGT
aannemen. 2) Mij dunkt zij hadden dit laatste onnoodig moeten maken
­€__ V door bijvoeging van afschriften van stukken, die hun bewering behoor-
H_ lijk documenteeren. Verder ze-ggen zij niet waarom zij zulk een belang-
ht ¤ rijke afspraak buiten het prospectus hielden. 3) In elk geval doet deze
laat op den dag gekom·en ontsluiering niets af aan de juistheid der
lg
jk ë ___c...l».~?_ _---* we- H----- -~­­­-
M1 1) Waarom? Uit de voorafgegane mededeeling onzer Commissie omtrent het druk-
lê, g kerij­contract met den heer Simons blijkt, dat de Mpij die drukkerij kan overnemen,
ja] ` maar nie­t behoeft. Op het oogenblik waarop de beslissing gebeuren moet -­­ bij het
un » in gebruik nemen der nieuwe drukkerij, ·d. i. vroegst eind 1920 ­­- zal dus pas moeten
I worden bepaald, wat in ·het belang der Mpij is. Uit de mededeelingen van onze Com-
‘n' missie blijkt, dat op dit oogenblik de heer S. f4000 zou profiteeren indien hij de
rm ' I drukkerij liquideerde, in plaats van ze aan de Mpij over te doen. M. a. w. het prospec-
jtg I tus zwijgt over een voor de Mpij voordeelige mogelijkheid van f4000 winst.
ä 2) Juist. Dat moèt, wanneer mannen als ­deze drie dit openlijk verklaren. Schrijft de
‘ §_ heer v. Oss iets, dan weten we thans al, dat went beter met geloovenlr--
wg] j 3) De nheer Van Oss heeft zicih eenmaal met zijn insinuaties 1n ·den’vmger gesneden
,,,7 , en weet er zich nu niet anders uit te draaien dan door hetgeen wij in noot 6 bij zijn
ge- · eerste artikel reeds noemden: ,,insinu_eerend gedaas." Al dit geschetter over hetgeen
L_ in het prospectus ha­d moeten staan, is, naar da ar reeds werd aangetoond, absoluut
‘ - ·‘ er naast, Het prospectus gaf, .het blijkt uit de artikelen van den heer Van Oss, de
jïn hoofdzaak: nl, ,,het gezond beginsel", dat de vlottende schuld en daarmee die van
[en I den ‘heer Simons, zou worden afgelost. De heer v. O. heeft uit die mededeeling al
5% het kwaad kunnen zuigen, dat listige argwanendheid bedenken klpln. Het prospectus
_d 4 heeft alleen verzwegen, dat de heer Simons die aflossing voor de pij gemakkelijker,
fd, voor zich zelf moeilijker, zoo niet riskanter maakte, door voor 2/3 obligaties en aan-
en deelen te nemen. Volgens het eerste stuk van den heer v. Oss schatte ·deze de aan-
tpg ‘ deelen op 10 % en de obligaties op 50 %. Als hij dus nu doordacht bij hetgeen hij I
die ` schreef of aan zijn eigen neergepende opmerkingen eenig gewicht hechtte, had zijn
mal. · conclusie moeten zijn: ,,de heer Simons neemt voor een goede vordering van f60.000 :
oor . f35.000 aandeelen, door mij geschat op f3500 en f25.000 obligaties, i·dem :
en_ f 12.500 totaal; dus ruilt hij df 60.000 goed geld voor·f16.000' verkoopwaardige papie- I
21, · ren! Een respectabel offer! - Maar dan was hij met zijn onzinnig gepraat, dat j
De , de heer S. door deze op het prospectus onvermelde ,,afspraak (sic!) schandelijk
de bevoordeeld werd, heel en al vastgeraakt. Dus doet hij maar verder weer, alsof hij
en_ _ niets geschreven had over de waarde van die aandeelexä enhobligaties. d 1
, d En dan geeft onze waanwijze heer te verstaan, dat · en eer Simons wel zóo e ‘
äs j schrik op het lijf zou zijn geslagen door zijn eersten aanval, dat die in der haast nog
die inschrijving gedaan zou hebben! Pauvre Sire! [Zie h.o. intusschen onder lnleidend
- Woord en de slot-mededeelingen onzer Commissie.) V]
»
E
. I j
ä
· i