HomeVermakelijke OssiadePagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

18 l ‘
zou toonen of hij de eerlijke zoeker en dienaar van de Waarheid was, j ag
die niet schroomt het kwade aan te toonen, maar die zich ten andere l "
haast amende lt0’no’ra.ble te doen voor door hem begane onrechtmatige , o1
li verdachtmaking. Dan wel de schrijver­uitgever, tuk op sensatie- hj
makende dingen ter verhooging van den omzet van zijn blad, en g C]
gi die zich, uit vrees voor een schuldbekennen, steeds dieper verwart in d.
l· nieuwe verdachtmakingen en gedraai. M
l` Uit het nu volgende stuk uit de Haagsche Post van 1 November kan vi
i‘ de lezer alvast zijn eigen slotsom trekken: · V?
« i
; GOEDE LECTUUR EN SLEOHTE FINANCIëN. 3,;
Op het onder bovenstaande opschrift in de H. P. van 11 October ge- . Q'
L plaatste hoofdartikel reageerden de heeren M. C. M. de Groot, G. H. 11,
Q de Marez Oyens en Mr. W. A. Mees (die de ,,Co·mmissie van Toezicht E I`]
5 op de Financiën" der Mij. v. G. en G. Lectuur vormen) in een lang 13
‘ stuk, opgenomen in het blad van 18 Oct. Omdat dit tot mij persoonlijk ä _
;, was gericht oordeelde onze redactie terecht, dat zij beantwoording aan Q
Q, mij persoonlijk moest overlaten, en aangezien ik buitenslands toefde, ki
was mij dit niet vóór heden mogelijk. Ik ga er nu toe over, maar zal gn
,_ daarbij niet het voorbeeld der genoemde drie heeren volgen, die hun J is
betoog door allerlei afdwalingen ietwat ingewikkeld maken. Integen­ m
X deel, ik zal streng bij de hoofdlijnen en hoofdzaken blijven. Daarom ' l di
begin ik met eenhaling der volgende saillante punten uit mijn eerste ' tv
stuk: e J he
,,De Maatschappij wil f290.000 aandeelen en f300.000 obligatiën uitgeven. Zij wil vl
W dus haar kapitaal vervijfvoudigen: geen kleinigheid, En wat wil zij met dit geld doen? ; @1
j Eerstens wil zij f190.000 gebruiken om haar schulden te delgen, op zichzelf een ge- ij §<
·< ' zond beginsel. Maar onder die schulden is er eene groot f82.000 aan den heer L. , 1¤
2 Simons. Dan wil zij de oude obligatiën aflossen waarvan de heer L. Simons er mis- " €I
schien ook wel enkele bezit. Wijders is zij van plan een drukkerij over te nemen , hi
i ­­ van den heer Simons; doch geen enkele letter in het prospectus rept van den l dt
prijs die er voor zal worden betaald, en nog minder van een deskundige taxatie. h€
` Zulk een taxatie evenwel mar niet alleen worden verlangd, maar had ongevraagd , hë
moeten worden gegeven waar de Mpij., die door den heer Simons wordt beheerd, 1 VC
zal koopen van den heer Simons in privé. Verder wil de Mpij een eigen gebouw en , *1*
werkplaatsen gaan stichten. Maar over den koopprijs bewaart zij hetzelfde diepe f dt
t stilzwijgen als bij de drukkerij. Wij blijven in het duister over het bedrag dat voor die SC
H twee wordt uitgegeven, en dus ook over het bedrag dat overblijft voor bedrijfskapitaal. · CC
g ...Voor zoover men zulks kan zien, dient deze geheele uitgifte van zes ton voor · f
{ een goed deel om de affaires tusschen de Mij. en den heer Simons glad te maken. f
De heer Simons zal de f82.000 terug krijgen die hij heeft voorgeschoten, en ver- ‘ T9
moedelijk heeft hij ook nog wel van de obligaties die zullen worden afgelost. De . ‘d‘
` heer Simons zal geld ontvangen voor de hem behoorende drukkerij. En dan zal de bf
Mpij den ,,goeden vriend" ter wille zijn en hem "‘°] het terrein bij Sloten afkoopen. . m
j Voor sommen die niet worden genoemd. Hoe groot zijn die sommen? Het is dringend
noodig dat zij worden genoemd - waar de Mpij openlijk een beroep doet op de beurs i SQ
r vaeïrïenïëïkrn-11__m___Le11 1 om Meer -1..11 mm tt
*) Zie de correctie in het No. van 18 Oct.
ir