HomeVermakelijke OssiadePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

17
;t ·balans te moeten geringschatten. Doch in een loopend uitgeversbedrijf ‘
r _ als dat der M., zijn papiervoorraden, voorschotten op fondsen­in-be- .
_t werking, (niet f23.000 gelijk het artikel zegt, maar f33.000) even
e wezenlijke bezittingen (in den loop van dit werkjaar dan ook reeds
s grootendeels in nieuwe uitgaven omgezet) als de steeds met herdrukken
n · aan te vullen voorraden, waaromtrent een in de jaarverslagen ruim-
.- schoots toegelichte methode van afschrijving-na-vijf-jaar wordt toege-
,- past, welke in de praktijk bewezen heeft ruim voldoende te zijn ten
1, aanzien van mogelijke verliesramingen. De debiteuren-boekhandelaren,
s omtrent wier soliditeit de schrijver zoo geringschattend spreekt, kun-
t nen bij het steeds door de Mij. gehuldigde stelsel van driemaandelijk-
.­ sche rekeningen - geen jaarrekeningen -- hun schuld aan de Mij.
r gemakkelijk voldoen en met uitzondering van enkelen, die altijd wat
s laat komen en van buitenlanders of exporteurs, die niet per drie maan-
.­ den betalen, hebben zij hun op 31 Dec. j .l. geboekte schuld allen regel-
0 matig afbetaald. Voor de twijfelingen ten aanzien van de op de mee-
d gedeelde balans vermelde bezittingen tegenover de schulden, bestaat
dus geenerlei redelijke grond. Dat het wenschelijk is de kern der Mij.
ri te versterken door haar aandeelenkapitaal uit te breiden, hetwelk in
»­ verhouding tot haar gegroeid en groeiend bedrijf te klein is, behoeft
r1 geen betoog. De bedoeling van het uitgegeven prospektus was immers
r1 juist deze versterking te verwezenlijken. Wij kunnen hier nog aan toe- _
el "" v·oegen, dat bij het slagen der uitgifte, het nieuwe bedrijfskapitaal
e f 100.000 à f 130.000 zal bedragen.
e Wij blijven dan ook ten volle ·bij onzen zedelijken steun voor deze
e- door de directie ontworpen kapitaalsuitbreiding, in het volle vertrou-
l. wen, dat de verdere uitbreiding van het werk der Mij. niet alleen onze
1- volkscultuur zal baten, maar ook aan de deelnemers in het uitgebreid
t kapitaal een redelijk rendement zal waarborgen. Zoo er ook in deze
;, deelneming eenig risico blijft - wie zou dit bij eenige onderneming
r van cultureelen aard willen loochenen? - er zijn slechter finantieele
r risico’s door ons spekulatief publiek op zich genomen, en zeker weinige,
- die in cultureel opzicht zoo waardevol zijn. En dat bij dit alles de heer
t ‘ Simons volkomen vrij uit gaat van de aantij ging zich te willen bevoor-
t deelen, laat staan dit op oneerlijke wijze te willen doen, hebben wij,
f naar wij vertrouwen, voor elk onbevooroordeelde afdoende bewezen.
1 Met dank voor de plaatsing,
E M. C. M. DE GROOT. _
Q G. H. DE MAREZ OYENSQ
J · Mr. W. A. MEES.
g IV
E _ Dit antwoord van ­onze Commissie werd nu de toets voor de beteekenis
e van den heer S. F. van Oss als voorlichter der openbare meening. Het