HomeVermakelijke OssiadePagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

ä
l,
t
16
Thans de DRUKKERIJ. In beide artikelen wordt veel ophef gemaakt ·b
ë van de overneming door de Mij. van eene, te haren bate en alweer . a
door den heer Simons -opgerichte drukkerij, en in beide artikelen wordt V
l‘ geïnsinueerd, dat de heer Simons bij die overdracht zichzelf poogt te Vw
ip bevoordeelen. In de ,,Financier" wordt zelfs gezegd: de heer Simons g
doet een kleine drukkerij voor f 100.000 aan de Mij. over, terwijl in · a
{ het prospektus van een omzet van dit bedrag wordt gesproken. De een- s¤
f voudige waarheid is, dat de Mij. volgens een in 1918 opgemaakt con- p
, tjact te allen tijde het recht -­ ofschoon niet de verplichting -­­ heeft, a
de drukkerij over te nemen tegen betaling van het door den heer Simons of
gg er in gestoken kapitaal (thans groot f 27.500), waartegenover een bezit n
pg staat van behoorlijk onderhouden en afgeschreven materiaal, ters aan- s«
schaffingswaarde van f 38.000. Van eenige winstneming door den heer g
5 Simons bij deze overdracht is dus totaal geen sprake. Het tegendeel is k
waar, daar de oogenblikkelijke waarde der machines volgens deskun- d
,; dige taxatie f 29.000 bedraagt, terwijl tevens in de koopsom van f 27.500 n
‘ä nog begrepen zijn verschillende vorderingen benevens ongetaxeerd g
I materiaal tot een gezamenlijk bedrag van minstens f 3.000. d
. De heer Van Oss bespreekt verder den voorgenomen bouw van een t•
Q eigen drukkerij­bin·derij met kantoor en magazijnen. ,,0ver den koop- v
.` prijs - aldus het artikel -­ bewaart zij hetzelfde diepe stilzwijgen g
als bij de drukkerij." Er is hier echter geen sprake van het koopen % jl
~ van een bestaand gebouw, maar slechts van het stichten van een geheel "i’ v
nieuw..Wij erkennen dat het beter ware geweest in het prospektus de f
vermoedelijke bouwkosten op te nemen, ofschoon bij de tegenwoordige
prijzen zulk een raming uiterst moeilijk is. Wij kunnen echter mee- d
deelen, dat voor dien bouw een bedrag van f 225.000 is uitgetrokken. vn
' Het TERREIN der Mij! Na te hebben aangehaald wat het prospek- v
tus vermeldt over den vriend der Mij., die dit terrein voor haar kocht k
en heel het risico voor zichzelf nemend, aan de Mij. het voordeel laat, d
· zegt de schrijver: ,,Dat heet nog eens een vriend!" Maar een paar v
regels later wordt alweer te verstaan gegeven, niet alleen dat de heer r
- Simons zelf die vriend zou zijn, maar bovendien, in volmaakte tegen- d
spraak tot de mededeeling in het prospektus: ,,de Mij. zal hem dit ‘ S
terrein afkoopen voor een som die niet wordt genoemd". Hier nu heeft d
des schrijvers insinuatiezucht haar toppunt bereikt en tevens zichzelf n
verwond. De heer Simons staat namelijk inderdaad geheel en al buiten
deze zaak. Het voor den schrijver blijkbaar ongelooflijke, dat deze in-
stellingvrienden heeft, die er iets voor over hebben, is een feit. Deze
« vriend is de eerstondergeteekende, wiens naam de heer Simons in zijn
ontwerp-prospektus wél vermeld had. Het spijt hem, dat deze op zijn ‘
verzoek werd weggelaten, nu daaruit weer nieuwe valsche beschuldigin-
gen tegen den heer S. geput zijn. Doch een dergelijke kwaadwilligheid
werd bij het vaststellen van het definitieve prospektus niet voorzien.
Ten slotte de commercieel-finantieele toestand der Mij. De schrijver .
van het artikel meent, beurt bij beurt, de assets op de meegedeelde v