HomeVermakelijke OssiadePagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

l
l Hierop zond onze Commissie van Toezicht op de Finantiën het vol- l
, gend antwoord, dat in het nummer van de H. P. van 18 dezer ver- .
scheen: Q
III j
l DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR j
p EN HAAR LEIDER ` T
Adm de Redactie mm de ,,H<w.gsche Post".
Nadat in het blad van den eigenaar van dit weekblad, Van Oss’
tp ,,Financier", eerst een zeer verdachtmakende bespreking geplaatst was
. van het prospektus omtrent de kapitaalsuitbreiding van bovengenoemde
Mij., bracht het jongste nummer van de ,,Haagsche P0st" opnieuw een ·
E zeer in het oog loopend artikel, waarin niet alleen van het belangrijke
{ ‘ werk, door die Mij. en haar Leider verricht, zoowel in cultureel als in
finantieel opzicht op uiterst smalend-geringschattende wijze gesproken
1 werd, maar waarin tevens gelijksoortige insinuaties aan het adres van
f dien Leider gericht werden, die niets meer of minder bedoelden dan te
doen gelooven, dat de heer Simons op schunnig-slinksche manier tracht-
te persoonlijke voordeelen te behalen ten koste van de Mij. en hare
toekomstige mede-aandeelhouders.
Dat nu de redacteur van dit blad het door die Mij. gedane werk niet ,
waardeert; te verstaan geeft dat dit werk niets bijzonders is; de juist- ~
i` heid der meegedeelde verkoopsuitkomsten betwijfelt, enz., zou zoomin ,
voor ons als voor den heer Simons van genoegzame beteekenis geweest
. zijn om er op te reageeren. Er is geen reden waarom de heer Van Oss
1 niet vrijelijk zijn meening zou uitspreken; wie aan den weg timmert ·
. heeft van ouds veel berechts gehad. .
Doch de schrijvers van beide artikelen heb·ben gemeend niet alleen
den finantieel­commercieelen toestand der Mij. als ongunstig te moeten
voorstellen, doch bovenal geïnsinueerd, dat er door den heer Simons, 1
als Leider der Mij., geheime geldelijke winsten van groven aard werden
beoogd. En waar onderget-eekenden, als leden der Commissie van Toe-
zicht op de Finantiën der Mij., hun naam aan dit prospektus hebben
geleend en er zich mede verantwoordelijk voor hebben gemaakt, achten
zij zich verplicht tegen dit verdachtmakende betoog de waarheid te
stellen, dat de heer Simons nooit anders dan de grootste onbaatzuchtig­
heid en offervaardigheid heeft aan den dag gelegd en er van cenig
1 persoonlijk verrijken zijnerzijds bij de in het prospektus vermelde
transacties absoluut geen sprake is.
De Mij. is in 1905 door den heer Simons gesticht als een instelling
van openbaar nut, die geen ,,winstbejag" in den gewonen zin kende,
doch die den vorm kreeg eener maatschappij op aandeelen, aangezien ·
n
. E _