HomeVermakelijke OssiadePagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

l .
Z 4
N ` 13
H ` L. Simons er misschien ook wel enkele bezit. Wijders is zij van plan een j
1. j drukkerij over te nemen - van den heer Simons ;, doch geen enkele
T, * ’ letter in het prospectus rept van` den prijs die er voor zal worden be-
1- taald, en nog minder van een deskundige taxatie. Zulk een taxatie even-
k wel mag niet alleen worden verlangd, maar had ongevraagd moeten
d worden gegeven waar de Mpij., die door den heer Simons wordt be-
H heerd, zal koopen van den heer Simons in privé. Verder wil de Mpij.
et ; een eigen gebouw en werkplaatsen gaan stichten. Maar over den koop-
5, ‘ prijs bewaart zij hetzelfde diepe stilzwijgen als bij de drukkerij. Wij
ir t blijven in het duister over het bedrag dat voor die twee wordt uitge-
11 » geven, en dus ook over het bedrag dat overblijft voor bedrijfskapitaal.
n · Wij laten hier het prospectus aan het woord: ,,Ten aanzien van den
n bouw verkeert onze Maatschappij in bizondere, dubbel gunstige om-
11 · standigheden als gevolg van het feit dat een vriend onzer onderneming
11 j voor haar in 1917 een complex van 35 H.A. aankocht aan de grens van
11 - Amsterdam ter plaatse waar thans de R. E. G. A. T. A. gehouden wordt.
- Van dit terrein zal 5 H.A. gereserveerd worden voor den bouw en latere
. uitbreiding ten eigen behoeve, terwijl het overige bestemd is voor
le l woningbouw. Aangezien het geheele terrein voor zeer lagen prijs ge-
ij 3 kocht is, blijft, waneer een deel der gronden tot voordeeligen prijs ver-
«:, 1 kocht is, waarop alle uitzicht bestaat, een zoo groote winstmarge over
2- _ dat het gedeelte voor onze gebouwen bestemd, kosteloos aan onze Mij.
lr kan worden afgestaan, terwijl bovendien nog een bedrag aan ons uit-
ij gekeerd kan worden ter tegemoetkoming in den bouw..." Dat heet nog
»n eens een vriend! Jammer dat het ,,prospectus" hem niet noemt.
1: Er staat voorts in het prospectus: ,,Het in 1905 geplante stekje is ge-
ij groeid tot een machtigen bo·om." Dat is niet waar ; de balans wijst klaar
id uit dat het niet waar is, en nooit waar kan zijn geweest. Er staat verder
in in het prospectus: ,,Nu moet een groote en belangrijke uitbreiding aan
er onze zaak gegeven worden... de noodzakelijke uitbreiding kan financieel
- niet gebeuren (sic) binnen den kleinen kring die tot heden het werk-
g­ kapitaal verschafte. Wij moeten nu een beroep doen op velen..." enz.
Wordt ook hier gesuggereerd hetgeen niet waar is? Het ziet er naar
ge uit. Immers voor zoover men zulks kan zien dient deze geheele uitgifte
rt, · 1 van zes ton voor e-en goed deel om de affaires tusschen de Mij. en den
ot heer Simons glad te maken. De heer Simons zal de f82.000 terug
er ‘ krijgen die hij heeft voorgeschoten, en vermoedelijk heeft hij ook nog
ie j wel van de obligaties die zullen worden afgelost. De heer Simons zal '
us . geld ontvangen voor de hem behoorende drukkerij. En dan zal de mpij.
en l hem het terrein bij Sloten afkoopen. 7) Voor sommen die niet worden
ch , genoemd. Hoe groot zijn die sommen? Het is dringen-d noodig dat zij
er ; worden genoemd ­- waar de Mij. openlijk een beroep doet op de beurs
en j van het publiek".
Em 7] Deze zin werd in het nummer van 15 Oct. gerectificeerd, De 8e regel was weg-
.ct 1 gevallen; nl.: (den goeden vriend ter wille zijn] en hem het terrein bij Sloten ai-
à koopen! -­ Ook dit is in strijd met den toestand en het prospectus.
1 , 1