HomeVermakelijke OssiadePagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

­ l
12
belen schuldenlast stonden op 31 Dec. j.l. als absoluut liquide middelen ' V
A middelen slechts f 1600 contanten! Verder waren er nog als zoogen. 3
activa 77 mille debiteuren, 139 mille ,,boekenfonds", 41 mille papier, * ’
en 23 mille ,,fonds in bewerking"; verder enkele onbeduidende boek-
; posten. Wij weten niet of die debiteuren ,,goed" zijn; wij weten ook
l niet of dat boekenfonds ·op 139 mille niet veel en veel te hoog geraamd
is. Vorderingen op den boekhandel zijn niet altoos zoo goed als men »
wel mocht wenschen; en een boekenfonds is wel volwaardig als het
courante werken bevat van Shakespeare, Dante, Mevrouw Simons­Mees, ‘
_ en andere schrijvers die schreven not for ct time but for all times; maar i
l hoe grooter het is, des te grooter doorgaans ook het percentage boeken »
` die vroeg of laat alleen waarde blijken te hebben als oud papier en ·
v misdruk. Elk goed zakenman zal dan ook oordeelen dat de balans een
` zeer zwakke om niet te zeggen hopelooze financieele positie toont, en ·
bovendien nog heel veel zwaks kan verbergen. Wij voor ons zouden
aarzelen op grond ervan aan de aandeelen een waarde toe te kennen -
; van 10 pCt., en aan de obligatiën van 50. 5’*)
. Het is zeer waarschijnlijk dat de directie het onbevredigde van de ’
j financieele positie harer maatschappij zelf zag; in elk geval moet zij { t
het hebben gevoeld. En het is zeer wel te begrijpen, neen natuurlijk, r
‘ dat zij zint op plannen tot verbetering. Die plannen nu worden aange- _
duid in het prospectus dat zij pas de wereld heeft ingezonden. Maar
zij zijn al even onbevredigend als de positie welker verbetering zij
moeten bewerkstelligen. De maatschappij wil f290.000 aandeelen en
f 300.000 obligatiën uitgeven. Zij wil dus haar kapitaal vervijfvoudigen:
, geen kleinigheid. En wat wil zij met dit geld doen? Eerstens wil zij
L _f190.000 gebruiken om haar schulden te delgen, op zichzelf een gezond
beginsel "). Maar ond·er die schulden is er eene groot f 82.000 aan den
heer L. Simons. Dan wil zij de oude obligatiën aflossen, waarvan de heer
` 5**] Ook deze opmerking van den heer v. Oss houde de lezer vast. Want onze Ha.ag­­
sche scribent blijkt haar straks weer vergeten. [Zie noot 3, bij stuk IV].
6] Wij laten deze verklaring in het oogloopend drukken, omdat zij in heel de lange
artikelen van den heer v. O. de eenig juiste en verstandige opmerking beteekent, · i
waarmee hij dan echter zelf èn zijn titel èn heel zijn overige opmerkingen stempelt tot
moedwillig­insinueerend gedaas. Want als het goede finantieele politiek ook voor V
onze Mij. is, om vlottende schuld af te doen, dan blijft het ·dit, onverschillig of de j
voorschotgever Van Oss' bank of de heer Simons zou zijn, En waar het prospectus .
vermeldt, dat reeds bij het drukken daarvan 105 aandeelen en 77 obligaties genomen l
waren, en natuurlijk alleen door vrienden der Mij. [haar vijanden deden het heusch
niet!] welk bedrag totaal de vlottende schuld met f60.000 overschrijdt, is het voor L
l de nieuwe inschrijvers, tot wie het prospectus zich richt, verder natuurlijk volkomen
onverschillig, aan wie die schuld moet terugbetaald worden. Zij zouden er alleen
slecht aan toe zijn als de gansche kapitaalsuitbreiding de vlottende schuld eens intact
had willen laten. [Zie verder h. 0. het antwoord onzer Commissie en onze noot.]