HomeVermakelijke OssiadePagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

1
` ‘ 11 5
_ , Het zijn meestal populaire werken en vertalingen, die grootendeels ook
') ‘ wel zonder haar uitgevers en koopers zouden hebben gevonden. Maar
1> l velen zijn haar nochtans dankbaar voor haar initiatief; en wanneer l
P de boekhandel beweert dat zij in een ­b·epaalde categorie boeken ,,de
3> klad heeft gebracht", dan bewijst dat op zichzelf hoegenaamd niets
l" tegen haar. Zij sticht ­ongetwijfeld eenig nut, ook al wordt dat nut
i no·gal overschat door den heer L. Simons, die haar oprichtte, leidde,
7 ­ ` en grootendeels financierde. Maar een tikje zelfoverschatting behoort
)' ` bij geestdrift, en iedereen gunt den heer Simons gaarne de voor de
I) gemeens·chap onschadelijke illusie, dat zijn goedkoope lectuur een der
l' , stuwende cultureele krachten van ons land is. Zelfs wanneer zijn maat-
n `3 schappij ons in hare r·eclame­geschriften vertelde, dat zij, na de wer-
lê ` ken van Shakespeare en Dante, meer ·boeken verkocht van mevrouw
L E Simons­Mees - de talentvolle echtgenoote van den heer Simons -
[ dan van eenig ander schrijver, e h b i en, dan verwekte dat hoogstens
` hi­er en daar die goedmoedige hilariteit waarmede men doorgaans
lt . kleine ij delheden begroet. 5*)
l Dat de heer Simons persoonlijk geen geldelijk profijt uit zijn onder-
neming zocht te trekken vond men mooi, edel zelfs; en dat die onder-
neming niet bijster rendeerde was jammer, doch ging verder niemand
, aan. Zij werd geheel, of zoo goed als geheel, gefinancieerd door den _
heer Simons en enkele vrienden; en wat die met hun geld deden was
.9 h un zaak. Ook was het uitsluitend hun zaak ·of en hoe dat geld ren-
I1 deerde. De maatschappij immers was zoo te zeggen een particuliere
S onderneming, een particuliere, cultureebfilantropische instelling; en
S- ·dat legde ieder buitenstaander een eerbiedig stilzwijgen op.
bt Maar nu wordt plotseling, door een poging tot uitgifte van zes ton
f aandeelen en obligatiën, deze tot dusverre particuliere onderneming
G een openbare zaak; en daarmede rechtmatig object van kritiek. En
H aangezien deze uitgifte van aandeelen en obligatiën letterlijk schreeuwt
t. om kritiek zullen wij haar eens op de keper gaan bekijken, en met haar
; ~ de geheele Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
D. ·
Wij zeiden reeds dat deze laatste geen groot financieel succes was.
=­ i Maar dat was zacht uitgedrukt. Uit het prospectus dat vóór ons ligt
js " blijkt, dat zij weini·g minder dan een financieel fiasco is. Op een eigen
aandeelenkapitaal, dat allengs 59 mille bereikte, moest zij in den loop
° g van haar veertienjarig bestaan een schuldenlast van niet minder dan
k 3 f 233.000 stapelen. Zij heeft 72 mille obligatieschuld, en staat verder
, ï ' in het krijt: bij bankiers voor 6 mille, bij den he·er Simons voor 82, bij
Q ’ ,,Diversen" voor 42, bij ,,Crediteuren" voor 26 en dan nog eens voor
t ,,te betalen rekeningen, l9l8" voor 5 mille. Tegenover dien formida-
H ( 5*] Deze opmerking van den geestigen heer v. Oss over de door ons openbaar ge-
H maakte cijfers van den verkoop, ook der werken van deze schrijfster, houde de lezer
E in gedachten. Zij komt heel aan het slot nog eens te pas, wanneer de heer v. O. haar
1) zelf weer blijkt vergeten te hebben! [Zie noot 14, pag. 29).
Y I