HomeVermakelijke OssiadePagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

l 10 4 0
5 . ç I
ï door den heer Simons opgerichte drukkerij voor f 100.000 overnemen 2) S V
· (zonder in het prospectus door deskundige taxatie te laten aantoonen, i V
V dat zij dit bedrag waard is.) Het gebouw zal verrijzen op terrein van V d
T de Regata, waaraan de ond-er­directeur der Mij., de heer de Buisonjé, jg
‘ annex is, en waarover in Sloten nog al te doen is, omdat het op gemeen- · t
te­kosten werd voorbereid (opgehoogd?) 3) , U
,,Een vriend onzer onderneming" kocht dit terrein reeds in 1917 _ r S
voor haar aan, en de directie gelooft ·er zooveel van te kunnen verkoo­ ; · jc
pen, dat de H.A. die zij noodig heeft, haar niets meer zal kosten! 4) ‘ g
; En zoo belandt de Mij. van goedkoope lectuur naar bouwterrein­specu­ I S
g latie. “) Het lijkt ons bedenkelijk. Zooals gezegd, wij willen hier geen - S
oordeel vellen over de ,,Goedk·oope Lectuur" als zoodanig, maar de · 1,
; financieele methoden die hare productie begeleiden zijn, zacht gezegd, 3 5
niet aantrekkelijk? S 1. (5
{ l
, Nu volgde, met een geïnterlinieerd hoofdartikel, de Haagsche Post V I,
1 van 11 October. Dat hoofdartikel luid­de aldus: .
. I
, II [
,,GOEDE LECTUUR" EN SLECHTE FINANCIëN. ~ ï
De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, die ·o.m. de
W-ereld-Bibliotheek uitgeeft, werd tot dusverre algemeen aangezien `C
voor eene cultureel-filantropische instelling. Zij beweerde ,,bevordering e
der volkscultuur" te be·oogen in vereeniging met ,,behoorlijke arbeids- · c
_ voorwaarden, allereerst vo·or de auteurs.". Winstbejag, zegt zij, is niet
i haar doel, hoogstens matige rente op haar kapitaal; eene luttele vijf 2
1 procent, als maximum dat zij doorgaans niet eens kon bereiken. De e
Mij. bestaat 14 jaren, en heeft ruim 550 werken uitgegeven, waarvan 2
zij beweert in het geheel 2.648.000 exemplaren te hebben verkocht. ç
H 2] De schrijverYvvdnd_in*l1etïH>spectuäet cijfer van f 100.000 als ,,0mzet van druk· { (
en bindwerk!" En maakt ervan. . . de overneemsom der drukkerzïll ­- Zie voorts 11.0. ;
ll en III. ‘
3) De Gemeente Sloten heeft niets_met het terrein te maken. De ophooging ge- , I
schiedde vanwege de ondernemers der R.E.G.A.T.A.! De heer de B. bezorgde als i l
wethouder van Sloten zijn gemeente het voordeel der belasting op de Openbare Ver- . _,
makelijkheden over ide entrees der op zijn initiatief daar gevestigde tentoonstelling. ; ‘
C'esi ainsi que l'0n écrii l'hist0i1·e! - In Asmodée­stijl. g 1
4) Het terrein, zegt ons Prospectus, is 31/2 H.A. groot, waarvan voor eigen gebruik g _]
een 1/`2 H.A. bestemd is. ' i
Onze voorlichter van het publiek laat ons die 31/2 H.A. voor eigen gebruik be- E
stemmen [35.000 M2 -­- excusez du peu!) - Maar rhoudt dan, volgens Bartjens, niets V ’
over, waarmee wü grondspeculaiie zouden kunnen beginnen! ; »
Dat komt ervan als men slecht .leest en slecht schrijft! I -
5) De 3 H.A. zijn door ons reeds 11/2 jaar lang ter beschikking gesteld van een ‘
Woningbouwver. voor Middenstandswoninigen, tegen een prijs van minder dan éen r
derde, welke in de buurt voor minder goed gelegen terreinen gevraagd wordt en lager i i
dan de Gemeente Amsterdam haar terreinen in Sloten uitgeeft. Aldus doen wij 2
aan .... grondspeculatie! i