HomeVon Versailles - zum Frieden!Pagina 95

JPEG (Deze pagina), 873.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 109.68 MB

‘ ï§0:·ï“ U VV
VX i¥ ‘ïïï€[§ V 0 U _w_
T1 5 0
j y gn ä
_ Scingfcnïä DI0tz|;C•h €fh__
· ·¢» . it z Emr en B f
= V§çVV». Uur Z . U mach whtu C ëhl ç
E '•» , u · • · 8. l-
» !,»¤ ; fab, . ITI D D; äbzub IT! D
zw vorlgkcgt wird dïlttel sondeê Lähmung d Fachcn und Flftcl F
ï` i ` ‘ . _ ' |’ ' _ g _ .,4
U #0* bg ·ddB Jêdgy ·l€ Folêlc g,.C· n m $·€l¤€r S Bêtrlcbgs Yen run
ä NV; S'$f.1rm,mt€ zg m‘dU$[I'i€l]c II]. Und m ganzen Le. Dicht 6
ä Hfhün diese ‘_t $0!ch€n Mh Bçtrieb in an srcue sicl;stun_gs­ f« .
*.2 ugï u , CINE B V OgIV1çh·l ­ Dêugsch Wege om
§$‘j§ ‘ |V V Zêryàttgll dl‘€ ganZ§S1äênmung_ àëägïn ausggscfäïd für un!
=_· D· ' _ uï$Ch€ . €WuB; Sëin _• 8'nç
‘_,V Zàayèze Welt W WlfISChäf[ ê;§f€WCl’1¤d€t'S(;ê! äqah
"è‘Fë. ·‘ W B1 ' a d Cm, d· _ mätis~ ` On
C`; Laïyïjlêaqe vvïrä êjïawd dêr ag, Deutsülland bh zu wir
MSV ;. an xsg_ um dB msbss aluta wie _ Hunger som
‘¥l gamêsg , le Kr Ondêr ­ 6108 { qualên
If bgdeutenden gl! VCI‘5,0?nkC‘I'|, die “ï"I1lCh[ gcnu Oïtggsctztc ECT
ëw 1%,, ‘ °' Quam ge"- Tmt. °°U¤cr;,m g Mizm Fm Ueï
0 ·; Koh t mind cn Vgn . Zd€m W- Cm die K~ Dgu
V3 ' ‘> lërlförd er bëkann Mlkhvigh ltd die Ab- mdêt
V ` ‘.= . ‘ · luc; Und
g y 0, Em Stcmk .€rung_ D, T ist der R__ g'CfO!`dCI't crung
w V 11,25 _Qhlg IS? l€_ Erze Uckga • KOI1
gg ll gêfcchlg/léällçüan *I:;nIX‘;:liOnC:g,¥_ràïln(ê€S _];1l,;g|_€(;€ï9?§UtSChcn a [If
+R? · 'SI, u V ‘· wgb · U- D' . ·b U
V VV ‘__ verbfäugh m Cmf . Bl K _ IE El f eïfug
« » .2.~ ugw der Z ache Z Uks m ." Uhr b Dar
V'= @ • bC[ '· Schg .. ahlèn · Stfjlnk Ctrllg ·
ïxmg (Jagt zusam U für ,Va Lu Brhallc Omen u Schz
{" ‘ dêflltlg fä;gVCTl’l1531·c?0Y';1il dcrïlS€ïl;ailtUrg_ räàycïërfëêlbgê: giïïf
R v? ut Xon 3000 00000 T 0* Bleiberust btti de rulhïllng EW
A lk · a9 710- 0000 T Onllcn __ U von d F Aufbê . dërg
, 5;- , 000 on · äbzu` - cr { W1-
0.g ‘XY;‘§;I;w€V,T§"gç;cnï)ür"€?`¤au§§ïa¤<à¤qà$$‘ @r·;;fuhVEä";gm ïïï
Vr · ’ h ¤U, ¤¤
‘.‘<I [ndustrig Es verblêibä [ICD und St Gas und (ën wovon dE?
1 Ja Wie solïg 290 000 fn also zur Vmücnbahnen lêktüzüät. mm
ï J1 tcich sigh d­ 0"flen grfügyn V€I'b;·a (UE
ïïjaë ‘, baycri t dds fr . ChC nlun Butsch UNO
J 4 §°U¤¤ 1 °'° Eig ‘€U¤frï e" k···
Vïgsciämtlichgg `äaaábczägtuáïlSamtli§h§fS;alt€n? Frank
ig V T-. E _ P len Cgeng "CUBLS V · A V
E. IèSW_, SOWOhl€kU`lZlIäts“;gYUb€‘H mit H KOhl€f)vOr;hCl'l Und äïxl
ähxïf '­ F S darf V I dC]‘ Crkö, A ,au€lT1 Z Ommen h
`=~ d V _ Ulc K 'skalis - Fbmg _ Ubëhö .· m'
· des j `°CU Dtgze Cïsmdên 'C dcy Veamtewhä lion
Q? däldämupg is`t Scïïtspfichtedäd des Saïpää und murèjbw. Am
dhlötl VOI1 lêïgê v0I1 Franl§ê?Yb6zirk€ïà;'|;S' d€I' biêt
14 000 000 Tgglk Damit $2; P;»6iS_ üuï
êll KOXIICII JS; nach
2V 0
we «ëà