HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 95

JPEG (Deze pagina), 646.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

I 89
‘ verward en op eene lijn gesteld met de geestdrijvende school
der radikale herscheppers van maatschappij en staat (*1).
` G·eene partij echter is er, die met meer regt tegenover de
onhistorische theoriën der anti­revoluti0na1rs de imtionnle varia
opsteekt, dan juist de constitutionele.
i Er is meer noodig om Geschiedvorscher, er is meer
noodig om Staatsman te zijn, dan de afgodcndienst van min oi
, meer abstracte theoriën. Navorsching van volksaard en voort-
j gaande ontwikkeling: - opmerking der kiemen en krachten in
·_ de maatschappij aanwezig: -­ naauwkeurige overweging en ver-
gelijking van den loop der algemeene beschaving: - vertrou-
" wen op de zegenrijke werking der vrijheid: -­ dat alleen zet
E het kenmerk der. wttarizeitt op gedachten en daden.
Mün Vaderland! Schatkamer van grootsche, van hartver-
? heffende herinneringen! Bakermat van zoovelen, wier gevierde
Q namen de nazaat met diepen eerbied en beving des harten op
1 de lippen neemt! Land van vrijheid, dat gestreden heeft en
` · gebloed voor het regt van allen.! Land van ernst en over-
, tuiging, dat niet schaamteloos speelt met het heilige, en de
waarheid des levens niet met spottenden lach offert aan blin-
j kenden schijn! Mogen nwe kinderen, hoe ook door ver-
L scheidenheid van meening verdeeld, aan hun roemrijk voorleden,
j aan elkander vasthouden in onderlinge trouw! Moge de milde
l geest van den grondlegger onzer onafhankelijklieid, den wijzen
winmm vAN onanm, levendig blijven in het volk, dat hij
liefhad, - in het edel geslacht, vvelks bloed zoo menigwerf
voor ons vloeide, en, in nood en gevaar, de steun en staf
onzer vrijheid geworden is!
(1) Von svnan, l. a. I. B. bl. *18. In zoovcr deze Utopistenbestre-
den behoeven te worden, is dit veel beter, vroeger, en met minder
declamatie door de liberalen, dan door de » anti-revolutie" g`G$l‘Ill0(l. -­ *
t «- `"""‘*·t2¥el4s; ·.r: --«« ~ Viii