HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 93

JPEG (Deze pagina), 554.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

1 ,5 i" · ­ I
l
VII.
al
l
, ,, Verdiepen wii ons niet in abstracte
I redekaveling."
I H. Baron van zurmax VAN xYavm.1>’i­
M
Wanneer ik mijne uiteenzetting en beschouwing; der theorie
I van den beer eaoniv zamentrek, alsdan zullen vooral de vol-
gende hoofdpunteii in aanmerking moeten genomen worden:
I l". De Schrijver is, door de lezing van Katholieke en
g Katholiserende schrijvers over Staatsregt en Geschiedenis, wel-
; ligt tevens door den invloed van onzen grooten dichter ambien-
i mak (1), tot de omhelzing geleid van beginsels, welke deels
I der Katholieke Kerk toebehooren, deels eene opvatting der Ge-
schiedenis begunstigen, wier praktische toepassing de terugkee-
, ring van middeneeuwsch gebonden toestanden ten gevolge zoude
hebben. De overplanting dier beginsels op Protestantsehen grond,
I door den heer eaoniv beproefd, baarde een halfslachtig wezen,
j het » Antirevolutionair Staatsregt" genaamd, welks dubbelzinnig-
tl heid wel voor een poos, maar niet voor langen tijd de oogen
der nadenkenden kan verblinden.
(1) Men moet stekeblind zijn om BlLDEllDl.IK°S zeldzaam genie niet te
erkennen, en bij het babbelen over zijne >1ZV2Il’tg€IlilgllOi(l“ te miskennen,
wat hij gedaan beeft. Dit zal blijven, als de » lucl1thartige”` bedillers
lang verwaaid zullen zijn. Met scherpen ploeg heeft hü het gebied onzer
taal en historie omgewoeld, en, zoo wij het graan welig zien opschieten,
het is vooral aan hem te danken. Maar men behoeft daarom voor de
feilen zijner denkwijs, vernuftige feilen meestal, het oog niet te sluiten