HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 90

JPEG (Deze pagina), 715.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

a- A
ii ,· l`

t j
i se
E.
lluidde niet alles aan, dat Frankrijk’s ontwikkeling aan een
keerpunt was aangekomen, waarin doortastende hervorming van
ä staatsinrigting en bestuur, ten gunste der arheidende burgerij,
noodzakelijk was? Bleef het sprekend voorbeeld van Engeland,
van Noord-Amerika zonder uitwerking? Kent iemand krachtiger
il l propaganda, stelsehnatiger aanprikkeling tot verkrijging van reg-
. ten, dat is, van erpheád en ze/cerbeioï in handel en wandel,
_’ dan de overmoed van diep bedorven hoogere standen, en van een
lnisterrijk, maar zedeloos llof?
En toen nu de ure sloeg; toen de hervormingen van den
wehneenenden Louis XVI, - hervormingen noch nieuw, noch
l * van wiisgeeren, maar van vroegere Etats­Genéraux, van Staats-
mannen als eonennr, vaoeau, n’ Aaeexson, runeor afkom­
J stig, ­­ tegenstand vonden; toen Adel, Geestelijkheid, Parle­
i menten om strijd zich daartegen verzetteden; toen de Koning
{ E de Staten des Lands tot zich riep, ~ was er toen, bü de f
·l weinige staatkundige ondervinding (1), bij den naijver der drie
standen, hij het gewigt des oogenbliks, in de nabijheid eener
, stad als Parüs, met een ijdel zwakhoofd als LAFAYETTE, te
midden van een geestig, maar diep onkundig volk, zoo hartstog-
Lelijk, dat BURKE, in zijne eerste beroemde rede tegen de om- {
l wenteiing er van zeggen kon » whose character knows no
medium ": - was daar kalme overweging, hezadigde beraad- if
[ slaging te liepen? Was er aan te denken? Eer wachte men i
i
'; veoruitgmtg, vox svnnn, pag. 45 en volgg. In de Ned. Ger!. III, 37,
` kan men een betoog lezen, waarvan de grondtoon is, dat men zich in tg
J Frankrijk vóór de oniwenteling eigenlijk niet te beklagen had. Dit thema
is in » Ongeloof en Revolutie" uitgewerkt. Zie daartegen om wirriz van lg
A tïrrrnns, t. a. p., pag. 121 en volgg.
l (1) Zie aangaande de' onkunde, ligtzinnigheid, weinige deelneming in li
. Slaatszaken, zedelijk verval der hoogere standen, hekrompenheid der open-
i, hare ineening, illemeires ct (lorresponzlances de MALLET DU PAN, I, 129,
j 1 en volgg. Er is veel waarheid in het gezegde van cassncmc, l. a., T. I.,
ë rhap. I. Voila quelles furent les causes de la Revolution Franeaise: une
lulle aveugle des privilegies ennlre nn Gonverneinenl plus liheral que le pays?
l

` t
l