HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 9

JPEG (Deze pagina), 646.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

. ·‘‘ " ~~ j
l
3
is", (1) zoo verkeert hij in een zeer gewoon doch verschoonlijk
zelfbedrog. De schrüver vergist zich. De vereeniging van Ka~
tholieke en absolntistische begrippen, waaraan de hoofddenkbeelden j
· K van den heer enonn en zijne » vrienden" ontleend zijn, is nog
zóó oud niet. De stamboom zijner theorie is derhalve, gelijk i
wel meer het geval is, korter dan verlangd wordt. De ver-
dienste van die denkbeelden een zamenstel, een corps de doc-
trine, te hebben gemaakt, komt aan Katholieken en Krypto-
Katholieken van latere dagteekening toe. De heeren nn nonnen ‘
en nn Mnisrnn waren de eersten, die in Frankrijk tegen » den
geest der eeuw” de anti­revolutionaire vaan ontrolden. De
heer enoniv erkent gewillig aan beiden, vooral aan nn Mnisrnn,
veel verpligt te zijn. Waar Frankrijk voorging, kon Duitseh-
land en, later natuurlijk, Nederland niet achter blijven. De l
Fransche schrijvers werden in Duitschland gevolgd door ADAM
Münnnn in het werk, die Elemente der Smets/czmst, en door
den meer bekenden Fninoniei-1 sennneni., in zijn gescln‘il`t: K
Vorleszmgen. aber die neuere Geschichte. Later, Katholiek ge- i
worden, schreef hij zijne P/iilosophie der Gesa/lichte.
Bij deze schrijvers nu vindt men alle de artikelen van het
anti-revolutionaire geloof uitvoerig behandeld. Vereeniging, of
zooals de heer enonn, om het harde woord niet te gebruiken,
euphemistisch zegt, overleg van den staat met nn kerk; -­ de
staat zelf, eene » eigenaardige" mengeling van middeneeuwseh j
feudalismus en absolutismus il la LOUIS XIV; ~- standen en
vergaderingen van standen; ­- corporatien en gilden. Door de j
toepassing van een en ander zoude, meende men, aan den staat i
· de vastheid worden wedergegeven, waarvan hij door het god- I
deloos liberalismus beroofd was. Het gezag zoude aldus be- E
vestigd worden.
Deze schoone theorie had » eigenaardige" gevolgen. Amai l
(1) Zie I2yd1‘czge tot herziening der Grondwet in lVederlam/sehen mn.
pag. G5. i
1%
t
I