HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 85

JPEG (Deze pagina), 690.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

..,.«~­áll>ïè Jilágryrgèêïäf-;+:;4 "T Y? r ~
79
. boos opzet moeten gezocht worden ‘? Ut heeft de historische
beschouwing regt, die u den loop der Franselie Geschiedenis,
den eeuwenlangen arbeid der volkselenicnten wijst? Was dan
( het oude Frankrijk te redden? Was er iets te behouden,
V vast te houden zoo als het was, in die ontzielde vormen,
die onbeschaanide bedorvenheid waarover eene Cotlllon l
{ 7 !
; Cotlllon II, Cotllloh III, en eene Dueixnnv den onbetwisten
scepter hadden gezwaaid? Men spreke dan niet van » omkeering
van denkwijze en gezindheid, van terzijdostelling en verachting
van vroeger beginselen, waaruit de Oinwentehng zoude zijn
geboren (1). Juist die vroeger beginselen, ahnagt des vorsten
en feudale verdrukking, geweld van boven, knevelarij beneden,
onregt en verwarring overal: -- juist deze bcginsels en hun
zedelooze nasleep baarden de ontbinding van den ouden staat.
De denkwi_jze, die er zich van afwendde, verhaastte die. Zij,
die er zich tegen verzetteden, naar de mate hunner kennis,
E » Il est evident, qu”il existait dans la nation, en ele/lors de la phllosophie,
nn besoin general de relorines, que ces rélorines étaient econoiniques,
judiciaires et administratives - ct que lo phllosophle ale ce cole était
tlévaneée par l'oplnion." Zie tevens » Nouvelles Lelttres ele filmt". lo
Duc/tesse rl’0rléans, mere du Regent, par c. eiiuxm‘r,” 1853. passiin.
(1) Gnonn. Ongeloof en Revolutie, init. » Wamteer en waar, » vraagt
de heer iimivnn, de perioden der Fransche Geschiedenis doorloopende,
teregt," heeft die getemperrle lllozmrc/zie bestaan, die de Omwenteling
(volgens enoeiv) zoo zonder eenigen grond heeft onivergeworpen‘?" t. a. p.,
` pag. *192 en volgg. Het antwoord op die vraag laat zich wachten. Zoo-
danige getempercle llloizarc/tie was het Ideaal van MON'l`ESQUIE.U, die ze
in Frankrijk niet gevonden had. Zie Lettres Persanes, Cll, Clll, CIV.
Later van Mouivntn, niieounr', MALLIBT nu PAN, neu;. coxsmivr, neven
co1.i.Ann, cuizor, oixiimmniv, -­ allen revolutionairs, zoo als bekend is.
_ Ook vnu nnusnn. School van Polybius, pag. 230 volgg. had gewenselit
Y » herstel van echt Christelijke beginselen," zoo als de bedoeling was
, van den wijzen e11 braven r1ên121.0N." Alle achting voor de braafheid
' van riàivmioivg maar elk volk blijve bewaard voor de politieke wijsheid
ij der » République de Salente" en zijner »Plans de Gouvernenient/’ Zie daar-
over rnmnnr, Essai ll, G en volgg.
äïïï
ïë.
il