HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 84

JPEG (Deze pagina), 660.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

lf
i
j ( 'iö
j· llot I"I`llllSttlltë koningsoliaji horft do natir inwrndig ontzonnwd. *
ä I llat is elo grooto waarlioid, wolko elo omwontoling, tor waar-
sohnwing voor allo tijdrn, liooft goloord. Zij was do straf on
Qi wraak voor dat liostaan. llot allsolntismns van Frankrijk’s ko- V
nin«··on vond zi`11 graf on zin woorklank tovons in hot absolu- _
, a .l zi . .
. tisinns dor oinwontoling.
Do XVI" on XVII? oouwon waron voor Frankrijk`s lot boslis- ë
sond. Van dion tijd af word do voortgang van hot volstrokt
è gozag onwoorstaanbaar. Elk individuool rogt word in zijn wozon
. oodood. Do koninkliko oontralisatio vornioti¤‘do do zoll’standi¤·­
s z> a
` lioid dor gowoston ll. Hot Protostantisinus dio innioo vri`-
._ 0 > a J
g hoidsvorm, word ovorvvonnon, on in bittoron ornst kon Louis XIV
¤Y moonon, » l`Etat o`ost moi"
Dozo magtsprouk was l1ot kort bogrip van hot absoluto staats-
rowt. Do vri`l1oid dor ondordanon word ovoninin <>‘oëorbiodi<>d
a .l a D >
i als hun oigondoin. lloo zou hot andors hobbon kunnon zijn?
Mot don val dor vri`l1oid is hot CI°`Cll(IOU1 is do inaatsoliani
¤ > II.l
zondor grondslag. Eigendom rust op w·gyhei¢l,· - niot omgo- `
j koord. Boido liangon aanoon, als oorzaak on govolg. Do
zokorhoid dor oono hangt van hot ongoropt bostaan dor
I aniloro af.
Zoo was do loop van Frankrijk’s historio. Do XVIII° oouw
_ toondo do govolgon. Moot hot afzigtolijk tijdvak van don `
l
j Regent, van Louis XV vorhaald wordon? Moct nog do op-
l' positio, dio vooral in do twoodo holft dor oouw ontstond, voor
j ’ do Oinwontoling aansprakolijk wordon gomaakt? Waar lag dan ‘
do oorzaak van dion togonstand (E2)? Zal dio in willokour, in
(#1) A. nn ·rooounvn,i.n. De la Democratie en Amérique; I, p. in.
j 340. Noto K. jv
j { (2) Wio hot vorval dor lI0narohio in do XVIII° Eouw konnon wil on ‘
ll don waan afloggon, alsof dio aan oonigo sohrijvors on wijsgooron to dankon j
i waro, lozo hot » Journal Illslorlque el Anecelotlque du regne de Louis
al ' XV, par iz. r. 11. nniiinnn, Auocat au Parlement ele Parls.” LOUANDRE, li
dio in do Hovno il. d. Mondos t. XXII dit work aankondigt, mork; op;
it E
i
li
X

lj l êfr
• ig
l l