HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 81

JPEG (Deze pagina), 683.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

-7.«:·eJêï--3»·i;:·:rà.·,.;·.,ij·*:+’ ' ” F Y W ~ .
75
consulaire steden van zuidelijk Gallie, zich te vereenigcn tot ge-
mcenc bcscherniing en regt. Zaamgezworenen, C0lI:jlL7'fL[i, noeni-
den zij zich (1). Aan dit verzet tegen het overwegend regt des
Adels dankt Frankrijk de oprigting zijner Commmzes; -­ en het
. onwederstaanbare dezer, op afwering, zelfstandigheid en onder-
linge hulp doelende beweging noodzaakte den Adel en de
Frankische Koningen de vrijheden dezer gemeenten te beves-
tigen, en zelfs nieuwe te stichten. Het was de oorsprong van
den Tiers-Etat; - te midden van het feudaal stelsel de eerste
schredo daartegen (2).
Naast deze zich spoedig ontwikkelende magt plaatst zich eene
tweede. Let op de rol, door het koningschap in Frankrijk
vervuld. Zoo lang niet het bovenal werkzaam en aandrijvend
element in de geschiedenis eens volks wordt in het oog gevat,
is zij onverstaanbaar. Dat element was de Koning; - en
uitbreiding der vorstelijke magt zijn doel. lVleer dan bij cenig
volk zien wij hier den aanwas dier magt in reusachtigon maat-
(1) Zie hij rx-nennï. Essai I, chap. 1, den versrhillendcn aard dezer
beweging, welke eene groote versclieidenheid van bestuur voor » munieipes
restaurés, villes de Consulat (in het zuiden), villes de (lommunes, villes
de simple bourgeoisie, bourgs et villagcs affrancl1is" ten gevolge had.
Over Ronieinsehe traditien in het gemeentelijk bestuur: snvieivï, Gesch.
des Röm. Rechts im Mittelalier, I, 278.
(2) De oprigting der Commuhes in de Xllc en Xllle Eeuw, was eene
i Staatsverandering van even groot gewigt, als de Omwenteling en het Con-
, stitutionele tijdperk der XXX". Vcrkrijging van het regt van zelfbeheer,
en vereeniging tot erkend geheel door Charters van incorporatie; - met
dit onderscheid, dat, hetgeen toen ten gunste van enkele plaatsen ge-
schiedde, nu door en ten behoeve van geheele volken geschiedt. In
heide gevallen, zoo als Anisrornnns zegt, Polit. Ill, 10. ’E@wjwm«
xowóv rt, xui ciïohrsirw xrzüóçrzorxv. De genealogie der lilteralle [lonk-
beelden klimt vrij hoog op. Zie ruinnnr, over de Staten­Goneraal van
1355. l. l. I, pag. 51; -­- en aangaande de Communes, l. l. Il, p. 42
volgg., 114 volgg., 166. » Etalitissement de la commune cl’Amien.s."
Commzmio novum ee pesstmum nomen.: zogl een aintiievolutionair gees-
telijke dier dagen, Gllll¥|·ll'l` nu xocenir.