HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 74

JPEG (Deze pagina), 690.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

1`J E1

1 1
~ 4
1
1 1
_ 68 1
«=
l)0z0 1)Cl1(‘VC1l11g, l10110j10n11011l, 0f 1100 11100 1101 110011100 wil,
*1 Vüll 11011 11i0t01*is011011 l1li1<, ’(¥l‘1Z00l11J zic11 VO0l`£l1, 111001* 1101 d0 al-
stannning Vüll z0l101*0 1,11C0l`1öl1 011 11ïll`C11 1111110011 op hct. 1011011,
fu l10p001110lij1< 1101 Fransche 1(`£'€l1, gcldt.
Bij 11aau1111011011d0r Ol1(1€1`Z0l31{ 1100 110 11001* GROEN 1100110011
j 110011 111111011 111ijd011, zal 111011 10011 111001011 01*110011011, dat 110
F 110011h00l110n, \'C11{€ z00 011h0zi0110 011000 0011 110 »1v00n­
j 111000110 d01* XVII1° 0011w ," b0pa01110l1j1< aan 0000001111 ’V01`dGl1
10Pg`GS(ï1l1`CVC11, 11011 11001 0111101*0 (1Elg13G€1{6l1111g zijn. I101 buit0ng0­
, 1110011 101001 11011 000000110 p0a1*110 zich 0011 001*01101ijk d001"d1*ijv011 1
`_ 11011 011 g01101g11*0l<k0n uit Elfg€1l°01<1{C11 b0gin00ls. Gclijk 11ij 10 01100 1
als 0011 lui0t011011d0 was, 11110110 001* (111 g01n0011 was g00p0n11 V001`
_ 1 1101 11100 1100 1ij110, d0011 L11C g0000 hulp wist 10 bi0d011, d011
1 110 1101‘111ijzi11g l'1ElH1` 1101 1{1ll(1 Z1jl'1G1‘ 111*001n011, ds 11010111*,
0v0n wcinig 00110111 01* 001*sp1100l10lijl1l10id in zij110 p0liti00110
11011k1100ld00. Z00 zij11 110 d001* 110111 gchczigdc hcgrippcn va11
v011(SS0llVG1`C1l111LB113, vrijhcid 011 g01ijl<h0i11, van 001101*00 011011-
gBl10ll'l€Il, 110011 11011 0000 zijdc, 0p 11101110 1101111001011 » 0ng0­
. l00vig" 1n00ij01ij1< 100p000i11g vi1111011 1100, 0a1n01ijl<, van Fran-
00110 011 G·0000l”00110 C01111100100 d01* XVI° 00u1v (1). Zij 1va1*0n
K 1*00110, 011 11101 in z001* SC1lCl`p61] v01*01, 11001 11011 b01*00md011
_ pl`01(1St{ll1[1SC11(’ll Schot, 0. 0001-1110110 111 zijn 1v01l<: de jlL7`G
, 1*0011.1 rtpuel $00100: ll1t(‘Gl1g'CZO13; - 001 van 10101*0, 0v0nz001‘
1 » g0l00vig0" 00111*ij1101*0, z00 als 11110100, 00z. 0101 10 0p1*0k011. 1
1 Wat hi' 000000110 ni0uw 0110001d 1100 WOI`(1Gl1 is d0 v001zi`11i¤"0 l
j .1 1 ¤ 1
Y t00pa00ing, 110 g€(1£1C1l1LC d01* n01uu1*lijk0 gclyk/mic! 101 1101 01101*010, 1
dat is, 101 0111.0001*/zcid 100, g0111"0v011, 110 00v01*hidd0lijk0 110110- .
. 10011 1101 1111111* 11101 111011 111 zi'n0 0011111100 za h11a11d011
5 1 7 ,1 x
- b0wij0, 1101 d0 gC(I11C111€ 110t 112111 had g01*aakt 0n in v1a111
1 g0z01, -­ ’1 g0011 juist 11001*010 1161 ligtzinnig 00 1111001101ijk g0- _
1
1 ‘_‘i`°_1"“ï_
E
(1) JOA11 IIODIN et 0011 temps par 0. EAUDRILLART, pag. 60 011 volg.
.1.
‘1 Zic 0011 v0N 11000100, Gesa/110/1tli0l10 Entwic/1*0l1111g 1l01* Begriïïe 11011
’ Recht, Staat 111111 Pnlitik, pag. 91. 'l`011~:n11v, Essai I, 146, 159, 263
I

l
1
l