HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 73

JPEG (Deze pagina), 586.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

. »:»· ­ « ~-- e · ···· «­·~ ·· ~ · s i ·· · =ï H
ä
I
l

ë
a

l
U
V1
TIIEOIIIE EN GESCHIEDENIS.
,, Den Begriff der Freiheit cntnehme
l ich aus dem, was ich habe, die Idee
i der Freiheit aus dem, was mir fehlt."
V J. scmrmr.
llet is belangrijk, de historische beschouwingen dezer school
op den voet te volgen en met naauwgezetheid te beoordeelen.
Ilare kracht schuilt voornamelijk in historische voorstellingen,
welke zij als schrikheelden aanwendt, maar wier juistheid geens-
zins hoven twijfel verheven is. De heeren M1. J. om wrrrn vniv
errrnns (Nzemis IX n°. 1) MK c. w. vnnnon, M'. on Bosch E
KEMPER (in eene zeer opmerkelüke booordeeling van » Ongeloof en
Reoolnzie", Ned. Jaar!). voor Regtsgel. en Wetgev. XI, pag. 181
en volgg.), D'. JONGKBLOET, D". FRUIN, om van vele ter
loops gemaakte aanmerkingen van andere schrijvers niet te
spreken (1), hebben de kritische zifting aangevangen. Wanneer
. dit onderzoek wordt voortgezet, zal het, geloof ik, blijken, hoe,
door het eenzijdig staren op eene, hoewel zeer gewigtige ge- .
beurtenis, ­­ de Fransche Omwenteling, - en door het aan- i
houdend gebruik eener formule, » Ongeloof en Rovolutief de
historische zin der partij een weinig verstompt schijnt te zijn. .
(1) Büv. van den Hoogleeraar 11. w. Tvnnmnu, ten aanzien van de
medewerking des volks bij de wetgeving onder de oude Frankische Ko-
ningen; welk punt, als bekend is, eene twistvraag tusschen Dr. room en 1
ll". cnoniv van Pniivsrnanu uitmaakt. De Hoogleeraar noemt de ont/een-
j ning dier medewerking door M'. ononiv » een verweten maehtspreuk! - en
wel een valsrIie!" Zie I5ILDElDI.|l(, Gesch. des Vader]. XIII, pag. 117.
5%