HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 71

JPEG (Deze pagina), 687.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

-. «...A.` » · s· s «·~=· j "
Y 65
· a niet zal mededeelen. » lk heb steeds onderscheid gemaakt tus-
` sehen hetgeen, op ziek ze//` en in ’t algemeen, wensekeigjk, en
· hetgeen in den gewijzigden toestand der Maatseliappij, regtinatig
I en ntogetgk is." -­­ » Die toepassing (van het Christelijk beginsel),
in de tegenwoordige gesteldheid des vaderlands, den vorm te
' willen doen aannemen eener /ieersc/iende Gereformeerde Kerk,
’ niet uitsluiting van andere gezind/zeden uit waardigkeden en l
l al rnnbten, (zon) een onzinnige proefneming wezen, en aldus,
i ketgeen welligt nog niogelgk is, onmogelijk maken/’ ­- » (Ik) ·
1 bedoel geene /teersc/iende Kerk, in den bekrompen geest, die mij
' meermalen werd toegesehreven." (*1) Maar ­­­ » de Souverein
¥ , is de Stedehouder Gods, die de were Kerk beschermen moet;"
` (Ongetoo/' en Reziotutie, pag. 37.) en art. 36 der Dordreehtsehe
Geloofsbelijdenis, aangaande het ambt der Overheid » om te weren
W en uitteroeijen alle afgoderye ende valsehen godsdienst » wordt
» goedgekeurd." (t. a. p., pag. 23.) (2)
· Men ziet wat de bedoeling is. Geene heersehende Kerk op
i het oogenblik, maar later, te gelegener tijd, als een drang ‘
daartoe, op de eene of andere wijze, zal zijn geschapen, op-
gewekt, bestuurd. Er is weinig verdienste in een denkbeeld
Z van zich aftewerpen, welks uitvoering men weet niet nn te
kunnen verkrijgen. Maar verklaart men het roer het reroolg
(1) Adviezen van 1840, bl. 141-147. Verg. Ned. Gert. III, pag.
; 37, 45 volgg. Deze Adviezen zijn in velerlei opzigt merkwaardig. Men 4
Qa vindt er, pag. 84 en volgg. eene lofrede op den » verdienstelüken
Staatsnian, den regtseliapen en edelen nAssmu>rLue;" op pag. 94 aanmer­ `
king op den eed van iuhuldiging, die niet G/iristetyk is; ­ op de
» gelijkstelling der Godsdiensten," die » geen kenmerk is eener Evan- (
i gelisehe staatsregelingf enz. In de Ned. Ged. zal men de uitspraak
j vinden (1829) » dat het Ministerie POLIGNAC het eenige behoedmiddel
(was) tegen eene omwenteling!" I, pag 141; » dat Groot­Brittannie aan
_' de Revolutie ten prooi is;" III, pag. 40 en volg. N. B. Door de
Reforn1­bill en - de emancipatie der Katholieken! ‘
D (2) Zie Prot'. mmv rex in Jaarboeken 1·oorRegtsgeZ. en Wetyen. Xl,
“ pag. 236, volgg.


lf
t