HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 70

JPEG (Deze pagina), 681.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

·t ze
§ _ ,2
l · ‘,‘.
1 . @4 ei
En wat zegt 111e11 elders? Men 11 eerbiedigt" de Grondwet; s
ä mon verlangt daarvan » eerlijke en oprogte nalevi11g." Deheer
, enoeiv eerbiedigt de Vl`llClllL der liberale tlieorien, » de11 dooden,
Q l`0VOllll1l0lli”lll`Gl] V0l`l1ll” Hij verlangt eerlyke e11 opregte naleving
( der revolutie-begrippe11I
_ Moet welligt allee11 de rorm geëerbiedigd worden? Zal men
ï ter gelegener 11re 11 den dooden V0l`ll] a11ders l1eziele11?" » De
j vorm kïlll blijven." (1) Wordt da11 de eed van trouw alleen 1,
gedaan .... aan ee11 vorm? (2) T
Zie de houding te11 aa11zie11 ee11er keersckende Kerk. Men E
. ­ ­ s
verlangt die lllflt. Hoog e11 duur wordt l1et ter Tweede Kamer
` verzekerd. Heeft n1e11 dan vergeten, wat geschreven is? Hat ,_
l1et in l1et stelsel ligt? dat het eene weldaad zoude zijn voor
l 3ll(i€l`SdCl1l<Gl1dCll? Wat is de zi11 van dit raadsel`?
X 11 Deze quaeszfie is eene quaestie van latere zorg. ­· Ik vind
geen de minste zwarigl1eid te erkennen, dat ik wel, ook ten
aanzien der betrekking va11 Staat e11 Kerk tot eene vast/ieid van ij
e
overtuiging 111et opzigt tot de beginsels ben geraakt, maar dat
ik de toepassing op ee11 gedesorganiseerden Staat, gelijk die,
waari11 wij leven, ,aa11 de11 eenen ka11t zóó noodzokelyk, aa11
l de11 {lll(lCl`Gll ka11t zóó moeijelijk vindt," dat ik mijne Ll@I1l{i]0ClClCll
,) (1) De ll Neelerla11:ler" NU. 170, aanl1ali11g der Ned. Geel. Vi
j (9.) ’t Is geen krachtige - verontseliuldigiiig, zoo 111e11 (Nederlartrler ·,
J NO. 1013) zegt, dat oorm 11iet tweederlei zin zoude hebben, en t. a. p.
j gebezigd zijn, zoo als !`CgGI`illQS7J07`I7’L, staatsvorm. De Grondwet is 111eer jj
1 dan vorm. De beginsels die zij bevat zgn haar inhoud; e11 zonder
j deze is de Grondwet okee Grondwet niet meer. Vorm tegenover
1 in/Loud geplaatst heeft andere beteekenis dan de woorden staats-
vorm, l‘CgCl‘lllgSV0l`Il1, zonder die tegenstelling. Is het gezegde: zij is maar (
j een vorm: 0611 uitvlugt, o1n l1et voor zich zelf te VGl`SCl100l1C11, dat
j_ n1e11 daarbij denkt: ergo, ka11 er alles ingegoten worden, en ik ben
jegens haar flêlll 11iets wezenlyks gebonden ‘? -­ Juist zoo handelen STAHL
{ o. s. i11 Pruissen, i11 welk land, te11 gevolge dezer sophismen, de Co11sti-
; Q tutie allengs naar alles zal gaan gelijken ­- hehalven naar eene ronsti­
tulionele Constitntie.
.
1
1 1
i i
1 1 lf
l `
lj
1 j
‘ l
.l
E