HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 7

JPEG (Deze pagina), 546.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

V . -«
I`
l
l
,, Das gcfiilivliclistc für den Menschen
ist die Herrschaft dunkler Begriffef
Scuitnmiva, Methode des A. S.
D6 l1B€I‘ ml`. GROEN VAN PRINSTERER is gCWOOH zich te
beklagen, dat zijn stelsel, het anti­revolutionair systeem, door V
zijne tegenpartijders niet juist wordt begrepen. De gezindheid
des mans wordt, volgens hem, miskend. Men schrüft hem `
bedoelingen toe, die hem vreemd zijn. ­­ Zelfs schrandere en
geleerde schrijvers, zoo als de heer HEEMSKERK en nog onlangs
dr. Fnunv, moesten deze berisping hooren.
Indien deze bewering niet een, ligtelijk te bevroeden middel
is, Om GGHG mill 3€ll'1gCl1EiIT1€ läfitlêk Elf ILE WBFGH, Z0l1d€ IDG!] op i
het denkbeeld kunnen komen, dat de schrijfwijze van den heer ij
eaoeiv verbazend duister, of dat zijne leer zeer diepzinnig, voor
den gewonen lezer bijna ondoorgrondelijk zijn moet. In beide ]
gevallen zoude, zoowel tegen den schrijver als tegen züne leer, j
een ongunstig vooroordeel kunnen ontstaan.
Noch het een noch het ander is juist. De heer enoeiv moge jl
noch een onbevooroordeeld noch een diepzinnig denker zijn: -
aan zijne geschriften moge zekere deelamatorische toon en zucht
tot herhalingen verweten kunnen worden: - dit belet niet, dat 1
zijne uiteenzetting gemakkelijk te volgen en zijne leer zeer ver­·
staanbaar is. De helderheid der uitdrukking gaat evenwel, vooral <
1
l