HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 67

JPEG (Deze pagina), 692.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

G1
De taktiek der zijdelingsche verdachtniaking.
Dat is de kunst der vraag- en uitroepteekens, der korte
» opmerkingen ," der flaauwe lichtjes, die slechts eene zijde der
voorwerpen toelichten. Het onmiskenbaar ironische talent van
den heer enomv komt hem hierbij uitnemend te stade. Die
weifelende, twijfelende, vragende, onderstellende stijl zijner dage-
lijksehe polemiek, die .> welligt’s" en » waarschijnlijk’s" en » mis-
schien’s," -­­ zijn zij niet uitnemend geschikt om argwaan, ver-
denking, verwarring, ­­ men weet bijna niet hoe of waarom, -
i op te wekken? ’t ls alsof een nevel zich over de voorwerpen
spreidt; de omtrekken worden onzeker, het geheel neemt
onbestemde proportiën aan; hier en daar meent men dwaal-
i lichten over ’t veld te zien huppelen. Is dat eerlijke, ronde,
j loyale polemiek? En toch bestaat die der partij, zoo de apo-
’_ dictische toon der stellige verzekering niet toereikende is, vooral
uit zoodanige » wenken". ’tls waarlijk een guerilla­krijg, van
..__.. i
verklaring, die niet meer die van het tegenwoorclige geloof is, ver-
anderd worden‘? Neen! zegt de heer enoniv, alsdan moeten de niet j
i instemmenden » het genootschap verlaten." (Ib. pag. 59). De belijdenis `
Q moet onaangeroerd, » onveranderlijk" (zie Dr. scnoixrnn t. a. p.) blijven.
E De bron mag niet meer vloeien. Zij is verzegeld.
, Ik vraag: waarom? met welk regt? door wien?
j De betrekking tusschen verklaring en geloovigen is dus nu omgekeerd.
5 Eerst was de verklaring afgegeid, secundair; - het geloof of de ge- i
loovigen oorsprong, bron, primair. Nu het tegenovergestelde. De verkla- ï
ring is primair, - de geloovigeu secundair. Het is dus den heer enorm,
zoo als blijkt, meer om de Kerk, dan om de geloofsbeweging te doen. i
Dit nu is (bij een Protestant) willekeur en inwendige tegenspraak; -
valsche subjectiviteit.
Welke is de beweegreden daarvan? De heer enomv voorziet, » als er
geene stellige geleofsbepaling is, ~ anarchie der meeningen of duizend-
hoofdig Pausdom." (lb. pag. 60). ,
Ik merk op, dat de Kerk van Rome dit in het Protestantismus ook ä
meent te voorzien. Ik geloof dat de schrijver, door lezing van Katho- j
lieke auteurs, voor de » anarchie der Protestanten", meer dan wel noodig
was, bedneht geworden is.
ä
i
i
.l
·i
ii
il i