HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 64

JPEG (Deze pagina), 684.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

j l
58
è‘ W nam de » eitta del eterno dolore" gebannen; de laatsten zul«
g ` len welligt nog, door voorbidding der antirevolutionairs, uil.
‘ het vagevuur der inconsequentie gered kunnen worden. Met
M deze vernnftige onderscheiding gewapend, maakt de anti-revolutie
ï geen bezwaar meer, alle liberalen in haar zwarte boek op te
teekenen. Dit staat echter vast. Een eelel liberaal is een man,
`Y » die niets geleerd en niets vergeten heel`t," een man van 1793;
i daarbij ozzhislorlae/l en oizehrislelgfk. Met dit merk moet hij de ’
wereld in. Verzet hij zich daartegen: - des te gevaarlijker
S is hij; even als oudtijds de ongelukkige vrouwen, die, trots
pijnbank en marteling, trots de toespraak van » welwillcnde" reg-
ters, geen heksen wilden zijn. Want de heer enonn weet een E
draad te spinnen, zoo lijn en sterk, dat hij daarmede Fransche ,
` . • Y ~ · • · •
·j eonventionnels en communisten, Duitsehe socialisten, Zwitsersehe ··
i radikalcn en Nederlandsche constitutionelen aaneenbinden en om- j
{ winden kan, ten einde ze allen, na geeindigde knusthewerking, S
als een en hetzelfde roede kluwen aan ons publiek te vertoonen (1). Q.
Zal men het hun ten kwade duiden, zoo de liberalen ten
· i onzent, bij zoo lieftige en openlijke verguizing, onwillekeurig =
. j nieenen, dat de bekende raad van Brielle op groote schaal tegen
. hen ten uitvoer gelegd /wordt‘? Zullen zij de eenige partij moe- A
ten zijn, bij wier beoordeeling de geesl der 0)l([(?7’SC/lüldillg niet
j mag voorzitten? Kan van hunne schaar onmogelgla afgezonderd f
‘ worden, wat zij zelf uit overtuiging, met verachting dikwerl`,
j van zich werpen? Zoo de regtvaardigheid verbiedt de dwaas--
i heden en gruwelen van wederdoopers, naaktloopers, muekers en i
dergelijkeu op rekening van llcrvormers en Hervorming te stellen,
en als zzoorlza/celgke spruiten van den door deze geplanten boom
` uit te krijten, waarom zal dan, uit ijdele » consequenzmachcrei,"
j de stamtalel der Nederlandsche constitutionelen besmet mogen
j ‘ worden niet de namen van Jakobijnen en Septeinbriseurs?
Q jg ill [lr. .1oweki:i,o1;‘1‘, pag. flfl en volg. » Liberaal is hetzelfde :d>
l ··evolutionair." .’erl. (Zed. lll. pag. ­l«7 {
j` .
j T
Y .
l "
ij
i
Ir