HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 62

JPEG (Deze pagina), 676.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

rg l
ii
V 5e
Ji
veorleden; -­ al te ongeduldige gemoederen, wier jagend
4 hart de gansehe waarheid op eens en voor altijd in vesten
‘ en reen menselzelgyïren vorm zoude willen omvatten, zoeken zij,
i als Orpheus, terug te voeren, wat onherroepelijk voorbügegaan
T is, en met den loop der jaren zich lager en lager beneden ii
den gezigteinder verliest. Er ligt poëzy in die trouw aan
j , het voorleden, in die eeredienst van het verlorene doch een-
.. maal dierbare; -­ ook uit graven fluisteren lekkende stemmen,
en een weekgestemd gemoed, ontvlamd door de grootsehe
( tafereelen der geschiedenis, kan van wellust trillen bij de ge- J
dachte: mogt dat alles wederkeeren! Maar buiten de » heilige
hage" der dichtkunst getreden, tot leer gevormd, en met _
lijne berekeningen des verstands in den bodem van het heden ,
j gehecht, zijn die herinneringen slechts leidsvrouwen van gees- it
{ teloos verderf.
I
j Tegen deze rigting moet gewaakt worden. De anti-revolutie-
‘ naire zang behoort niet zonder tegenzang te blüven. Want l1et »J
is waar, hetgeen de heer nnoen ergens zegt; » In een klein E
. land loopt men gevaar onder den invloed, indien ik het dus
uitdrukken mag, eener eoterie te geraken, waarin men elk- lgj
) ander in de gewaande onteilbaarheid van eigen meening ver-
‘ sterkt; en, in een soort van zoete bedwelming, wat buiten dien
j kring is, of niet hoort, of, voor zoover het geen weerklank is,
j als wanklank bescl10uwt." (Bydr. bl. 9). ’
j Is het niet, alsof de heer enoniv en » de vrienden" elkander i
~ van lieverlede in zoodanige » zoete bedwelmi11g" hebben gebragt?
h Hoe eenzijdiger, uitsluitender hunne meeningen werden, des te na- .
j tuurlijker was het, dat zij zeer vele » wanklanken” meenden te .
j hooren. Maar des te meer zorg dient te worden gedragen, dat i
ons land niet onder den invloed dezer » vriendeneoterie" gerake.
Y j Daartoe behoort, na de uiteenzetting van het doel der partij, ook
` de door haar gevolgde taktiek in oogenschouw te worden genomen.
il
T
1
l