HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 60

JPEG (Deze pagina), 649.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

/*4
ë t
54
ij steld" hebben (By:/r. bl. 52). Zoete drooinen van ongestoord
j geluk! Moge niemand den sluimerenden, dien gij zaligt, met
roekelooze hand doen ontwaken! .ch! spoedig genoeg komt
tot de dag, die uwe schitterende kleuren verbleeken, nwe hekoor-
lijke vormen verdwijnen doet.
Als echter die dag eenmaal zal gekomen zijn; als de natio-
ï nale vertegenwoordiging, hoewel » niet langer naijverig op het-
; geen meer bepaaldelük tot de werkzaamheid der regering be- ,
hoort," toeh krachtig en vrijmoedig zal moeten zyn, wanneer
het, in het belang van den staat, » de handhaving van haar
reglen en van hare ivaardig/Leid geldt?`° (Bydr. bl. 83). De
heer enoisn geeft toe, dat dit oogenblik komen kon. Wat dan ‘?
j Ik vrees, dat bij zoodanig conflikt van » gezag en vrijheid”
t in den anti-revolutionairen staat, de arme vrijheid veel gevaar
` loopen zal. Ol is onmagt ooit door » waardigheid" beschermd
{ geworden ‘?
! Niemand make zich illusien. De theoriën van den heer
ononn leiden tot despotismus in staat en kerk, -- of tot scheu-
‘ ring en omwenteling. Waarsehünlijk tot beide. Een volk,
waaraan de middelen van tegenstand tegen onregt en overheer-
sehing ontnomen zijn, hernoemt die, of sterft weg in moede-
looze gehoorzaamheid.
Absolutismus, » gezag," zoo als de partij dat verstaat, is
l het leidende denkbeeld hunner leer. Niet, dat alle anti­revo-
Y lutionairs daarom verklaarde absolntisten zouden zijn. Geens-
_‘ zins. Het gevoel, eene strijdende partij, eene » eeelesia pressa"
te zijn, houdt vooralsnog den vrijheidszin levendig. Op den
) duur zullen zij evenwel aan den invloed hunner » beginsels" niet
lj kunnen ontsnappen.
Aanhangers van een geloof, hetgeen zg] regtzinnig noemen.
maar dit, zooals hun herhaaldelijk in bijzonderheden is aange-
toond, niet is, «-- is het deze Pnsevisteii van Nederland
3
l
l`
il
)
l
{ 1