HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 59

JPEG (Deze pagina), 708.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

53
Etgjlmm °°"C" van de zegeningen, die ons in den anti­revolutionairen staat
istitutiekonde Wachmü (,1) (
__ _ De Vorst zal zicl1 daarin houden » aan de algemeene wet van
Uhçld Op WC" regt en billijkheid ," en » meer bepaaldelijk aan de regels en
Making gBv€S' vormen, die in de Grondwet opgeteekend zijn" (t. a. p. bl. 77).
Hij zal alsdan ministers hebben, » die geene werktuigen, maar
igt’ ‘Y€¤S<=ht medewerkers zijn ," mannen a eensgezind door vastheid van be-
ialen invloed ginsels, levendigheid van overtuiging en eenheid van bedoeling"
onbeperkte (L {L pj
en invloed" Om kort te gaan, er zal geen einde zijn aan de voortreffe-
_ lijkheid. De Vorst, de ministers, alle ambtenaren zullen in die
deel A mate uitjmmten, dat zij in het geheel niet meer zullen behoeven
om te zien naar den loop der » openbare Il'l€ClllHg,” maar » die
zullen kunnen onderzoeken, voorgaan, besturen, des noods tegen-
~/teid? Want werken en beclwingen." (Bydr. bl. 78).
W- De Statemgeneraal zullen, zoo als van zelf spreekt, deze voor-
,w_w;Sg€m6 treffelijke regering, qui sait tout, qui voit tout, » niet vermoeijen
Um HEGEL, door eene reeks van vragen en bedenkingen, waarvan ieder zaak-
·/ze Methode, kundige de oplossing weet" (Bydr. bl. 82). Zij zullen integendeel
des HWPGH » vertrouwen op de kunde der regering." (ib).
jfjjjjlj De wetten zullen, » in plaats van een soort van compromis
aannemen; tusschen zeer uiteenloopende gevoelens te worden, eenheid en
’.¥x.<,.,Z0ud8 zamenhang kunnen hebben en het welovcrdaehte werk van ken-
nis, ervaring en sehranderheid zijn" (ib. bl. 83).
» De gewesten en gemeenten zullen eindelyk kunnen worden
iglvgïsïï geëmaneipeerd" (ib).
Welk een lagehend verschiet! Gelukkige regering! gelukkige
es mt XIXE Staten-generaal! gelukkig vaderland! veel belovende mr. Gnonn
'iê Pümïque van Pntivsrnnrznl
ri eturutïte Zie! ik wil zoo wreed niet zijn deze idealen te verstoren
ïtyqêïïcerï door een onbescheiden » maar." Ik wil niet » door recleneriztg be-
gcg et dam derven, hetgeen gezond verstand en vaderlandsch gevoel daarge-
door hem ___.....­­
(I) Ned. Gert., I, pag. Gl volgg.
te 9 W: _
~­­­­­­­­-­-