HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 58

JPEG (Deze pagina), 708.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

` J I
,5% 2
l,
g e 52
ii Volgens den heer enorm was dit denkbeeld van het geven eener
f D D
E ‘ Constitutie ongerümd, » alsof er een volk zonder Constitutiekonde
i_ =j zijn." (t. a. p) (4).
‘- i Even ongcrijmd was de poging » om gezag en vrijheid op we-
derkeerigen tegenstand en zamenwerking op tegenwerking geves-
' tigd te zicn." (Bgdr. bl. 53)
1 In stede nu van dit nieuw-revolutionaire staatsregt, wenscht
de heer nnonx »cenl1ool`dige regering, door nationalen invloed
, geteniperd" (Bgïdr. bl. 51), en volstrekt » geene onbeperkte
" · souvereiniteit, - geen inkrimpen van volksvrijheid en invloed"
· (Bgïdr. bl. 76).
( Dienovereenkomstig toekent de sclirüver alsdan een idealen
{ toestand, om in algemeene trekken eenig denkbeeld te geven `
men dien grond onderzoeken mag, waar blijft dan de zekerheid? Want
dan begint de strijd der nieeningen, ook over de onoeranderly/se be-
; " gtnsets. Wat is er dan gewonnen met zoo grootsprakigen aanloop?
1 ( ”tZijn eenvoudig deels herinneringen uit de XVHIC Eeuw-wysgeerte
van iixcooi, zoo subjectief als maar mogelijk is (zie daarover imam,
,’ Wer/ce XV, 544 volgg.), deels uit de Sc/zolasttsc/z-dogmatische Methode,
W" . .
in wonderlijke zainensnielting. Het is echter de kern van des Heeren
f onoEx’s, zal ik zeggen denk- of gevoelswijze? Zoover ik evenwel zien
kan be int de wetenscha niet met axiomdta, maar met aroblemen.
9 g p I
Dat wil zeggen, zij rust niet op of begint met geddohtetoos aannemen,
‘ maar met denken, onderzoeken. ’tIs zekcrlastig: ávrogifm <)"ê'Zt<t·, zoude
( , { niiisrornnns zeggen; maar ’t is niet anders.
· De tegenstanders zijn ongeloovigen en Godoerzta/re1·s.' !
Ill Dit is GGD spel met V0Ol`(i0l1; Wüllll (i€ ll€€l` GROEN verstaat
hier onder het woord constitutie blijkbaar iets anders dan de gewone be-
‘\ teekenis.
(9.) Zie daartegen nioivivumiennr, des Intéréts Cat/toliques au XIXE
Stécle, pag. 133: » Elle (l’Angleterre) n’a conservé dans sa vie politique
( ij la libertó, la dignité, Fénergie, tout ce qu°il y avait de bon et d’utile
’· dans le inoyen-age que grace a ces institutions parlenientaires qu’on ré-
) prouve, grace a cette division des pouvoirs qu’on proscrit, grace a
cette influence réglée de l’opin1on publique qu”on appelle factice et dan-
5 gereuse." De heer cnoiaiv zal het getuigenis van dezen, ook door hem
ll00g§(l2ll‘illCll 011 gG)ll'(‘Z(‘ll Si1l€]iSlll21I'l, llifêl lllill{l(‘lll•'§ïl.
l
i
I 1
* v
i al
i
1'­ .
lj, ( iv