HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 57

JPEG (Deze pagina), 737.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

1
( 51
i1ij,11l. 01; 1 Wij zagen 1111, welk het doel is, hetgeen de 111111-1`€'(1ll1llt3
huis, bij ( l1t§I`(11l{C11 wil. Welke gevolgen belooft 111011 o11s (lit2`t1`Vï111?
eekenis (111 1= 110 0111Vt`t11l)(1lll1gP11,” zegt 111011, ll van 167%, 1718, 1787,
de ’I`C(l111­ vroeger meer of 111in (NB.) de 1l`ll11111` CC1101‘ partij, zij11 i11 1813
eping zelfs E voortgezet (1), iiationaal geworden 011 door de optlragt der Sou-
11 op het 1 vereinitoit l10v0stigd." (Bgdr. 111. 77).
ing hunne In steile van dit spoor te volgen, zoo als in de schets van no-
1 gêlllüillät ( 011noo111> 011 in de Grondwet van 181/1 beproefd zoude zij11 (Bg'd·1·.
en 11011 on hl. 51), werden de vaderlandsehe bostamldeelen, volgens MH onomiv ,
11L11>s 111011 spoedig 11 overweldigd door 00n ander 0l0ment" (t. a. p.), 11:11110-
1 den an- lijk door de P1 zucht om door de juiste verdeeling dor staatsmag-
ijken voet 1011, gelijk in Engeland ," 0011 11 dnurzaain 0venwigt” te grond-
l€I`VV11111111g VCS[€]1” (111. bl. 52). Gelijk 11 geheel 110t westelijk Europa eene
1 evenzeer 0o11stituti0-fabrijk w0rd" (t. a. p.), 11 ontving ook ons vatlerland
1l01‘0 1:111- ( 00110 C011stituL10," 011 11 1·ede11eringberZie1‘f, hetgeen gezond ver- 1
11uk 110011 stand 011 varlorlaiitlsoli gevoel ilaargesteld l1ï1(l.” (t. a. p). (1) V
l1ie. Zulk ( __-.. --_....
110 groote ( . .. ,_
_ (1) H8lZ6lL6‘I'L7Lg selnjnt den 1-100r onoicn 011ïl;11|gC1l2l2111l 10 Z1_)ll, l.1Gl1Hl1C
lst is het 111 den besloten kring zijner C1§GI1Gl.l1C01`lC. Dit is geene S(Vl1C1`l1S, 11111111-
i hC1`Sl@ltl j ernst. Het geheele stelsel rust daarop. lk vestig uitdrukkelijk de :111111111011t
.t. Mïtïtr op 00110 '0O1‘I1L1Il1B plaats in de Ned. Ged.I11, pag. 105, waar 110t 11001:
__l.Cg€l.ing { 11 1N11t ve1·d0dige11 wij'? O11ve1‘a1ulerlg/ce /1egi·nsels.. (11> onnoor in 11011
OP partij- { 1~111111ste11 011 \'1`]Sgt¥(11'lgCll zin, UEHUST on WIQTIENSCIIAP, welke de 1”11Gl1S(ïl1
_‘ j l1l€l` beneden verkrijgt. 111 alle hare (1001011 gaat 111011 van waa1·/leden
ltlll, Vmg '( uit, wier z0kerl1ei11 minder bewezen dan gevoeld, of op /l00_l]C1‘ gezag
)l`ill1jC tot er/eend en aangenomen wordt. [)CL(U'()717,t7'G7L[ komt geen neder uitleg-
g1;j~6kkiHg ging of 1)C7‘SC/Llllöllllê den/cwgs le pas. - Het verstand is binnen den
Smggrinq j kring dezer V2l{1l`ll€(lC11 beperltl." U H
` 1 11 Dus dacht men, tot dat 110 wijze wijsgcerte va11 1101 ongeloof l{W3l11.
kmêg de . DMC /;%,1 de ve1~11o11d111« der dincren geheel om. Haar gronds1a¤ is
. D D a
b011101(1011 vergodlng van het individu, door wien de waarlieid, in plaats van aan-
111 Enge- ( genomen, wordt bepaald en §`G'Ol`l11(l.” 11 Zie ib. N". 21 011 volgg. Be-
schouwingen, pag. 186.
( Heeft de Heer onomn deze theorie (want 110t is 01· eene) hij ingeving
. verkregen? Denkelijk niet. D311 l.O(ïll zeker door redenevilng. 111 dat
geval, zoo deze 1001* of dit Sl1ï1l`llCl))ll11l`, door redenering geworden, vntslamz
( is, zal 11611 ons 'l`1_1S11ä1211l, 1121fl1‘ |l()11 grond 1laa1·va11 te vragen. En zoo
411
Q I vp l