HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 56

JPEG (Deze pagina), 680.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

r ­ 1

1 ’
t 511 j
_; lk voeg l1ier de volgende 1)C11{ll`i,1gGl1lSV21äll`(11g(‘ plaats bij, bl. {ll: j
1 11 Onze Staten waren, sedert 11et `Boiirgondiselie huis, bij 1
jj liet vervallen 11er 111111t1C110(‘llVS(ï1lC toestanden, i11 beteekenis e11
‘ aanzien il2lll110llL1C1l11 toegenomen, en als 1>11u,n­s II, de vreem-
‘ deling, 111111ne voorregten bedreigt en 11u1111e bijeenroeping zelfs ?
2 naar vermogen tegenhoudt, weotettittti zij hem vooral op 11et 1
punt va11 de11 tie11de11 penning, die als blijvende belasti11g 11u11n0 1
heden mishaar en l1u1111e VCl`gEl(1Gl`1l]gCll verinijdelijk zo11 ge111aakt 1
; Y liebhon. En toe11, llfl lang dreigen, de strijd tusschen 11en en g
1 hu1111e eigenaardige staatsbelaiigen Hill] den eenen en 1>1111.11>s met
l zijne Katholieke e11 algemeene Europosche politiek aa11 (1Gll a11­
dere11 kant, losbrak - toen stelden zij zich op gelijke11 voet
1 ‘t 111et de11 vorst e11 zij wonnen den strijd. En l1un11e overwinning
Y j was evenzeer van Gods bestel, e11 l1u1111e lieerseliappij evenzeer
va11 G·oddelijk regt, als het koninklük bewind in a11dere lau-
._ den. - Maar er ontbrak l1u11, wat Engeland 11ot geluk heeft
jl gehad te bel1oude11, eene door wetten beperkte l110ll3.l`C1ll€. Zalk h
CCI] » e111i11e11t hoofd" zag het Nederla11dsc11e volk in de groote 1
Stadhouders uit het huis van Ora11je, e11 door zgn gunst is het
rw Stadl1oudersc11ap, tegen den zin der Patriciers, telkens hersteld _
j en versterkt, eindelijk in l1u11 geslacht erfelijk gemaakt. Maar
ook zoo bleef de verhouding va11 Stadhouder en Staten-regering i
oimatuurlijk en ongeregeld; e11 daarorn, nadat wij, door partij-
1 1 zuelit geteisterd, onder het Fra11scl1e juk waren doorgegaan, vlug *
j' de nieuwe orde va11 zaken aan, 111et de verhefüng van Oranje tot
[bj Kotiiiigsclyiiastie en de regeling van de 1{0I11l1gSI11Zlgl3 in bet1·el<l<i11g· j
‘ tot de niagt der aloude Staten. Zoo werd 011ze staatsregering ~
in de hoofdzaak aa11 de Engelsche gelijk, de Koning kreeg de .
j stelling van (1611 Engelsehen Koning, e11 o11ze Staten behieldeu
1 1 zooveel van 111111110 oude oppermagt als het Parlement van Enge- 1
land sedert de oniwenteling van 1688 bezeten heeft/` j
1
1
1 ll 1
‘ 1
je 1;
1_jI lj j­