HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 55

JPEG (Deze pagina), 668.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

l
i
aa
cc gaan Sedert dien tijd nu verkeert ons vaderland, volgens de ge-
tEvan­ liefkoosde stelling van den heer uaonu, in eene slingerende
ieide in beweging tusschen liberalisnuis en reactie, uit welke onvrucht-
vorden.” bare en afniattende oefening_ alleen redding te hopen is door de
mantel aanneming van » Nederlandsche beginsels,” d. i. der beginsels
rtoonen. van zgne partij.
Wij hebben doen zien, van welken aard die beginsels zijn.
ln korte woorden uitgedrukt, is het herstel (.Bg'rlr. bl. (39),
woord wat de anti­revolutie op het oog heeft, eenvoudig dit:
lerla2zcl­ Restauratie, zoo oer cloealglt, van den regls- en regerings-
tevens vorm onzes lands, zoo als die voor *1795 bestond,
met oerhef/lag van hel hals van Orange fol zoo goed
vreemd als absoluut gezag.
·k moge Dat is de » voortzetting van den Nederlandsehen staat" die
van het verlangd wordt; - dat is de reden, waarom, in zeer bekende j
» om- debatten, de klein, de nadruk werd gelegd op art. /l/l der j
· alval" Grondwet, met het zeer zigtbare doel, om dit elfde artikel, op
tnkgmgg » eigenaardige" wijze uitgelegd, tot cle ster onder de medester- l
‘en be- ren, of liever, tot de erkenning van een regt ballen de Grond-
rdrijven wel te maken.
a. p.)." lg In dezen zin is de twist over de Souvereiniteit eene belang-
zr zich rijke aanwijzing van hetgeen deze partij voorheeft, en welke
95 tot bouwstoffen zij van lieverlede voor het door haar te stichten
iairen," gebouw vergadert.
in de D'. rnunv heeft, ni. i., ook hier het juiste getroffen. » De
lezens­ Souvereiniteit is geen abstract regt; maar een feit. -­ Iedere l
wordt staatsmagt is in de zaak, die zij te doen heeft, souverein,
aard, j maar ééne magt heeft niet alles te doen. De regterlijke magt
moet zooveel mogelijk in haar kring onafhankelijk en souverein
wezen, zoo, de Koning in zijne door de Grondwet bepaalde be-
voegdheid, zoo, de volksvertegenwoordiging in de hare. Die (
gum verdeeling berust op hetzelfde beginsel als de verdeeling van den j
jj, om arbeid, en is even nuttig, en zelfs voor de vrijheid en een ï
liga?. geregeld bestuur onmisbaar". hl 82 en volg.
2 . 4

l
Q1
i
al ~...­­­­­­­­­- "