HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 52

JPEG (Deze pagina), 554.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

J

Q ‘
E
[D i
J E
., `
< il
v.
pj
P , iv
J ll E 'l` DOEL E N l) E M l D D E L E N. 5
jg, If ¤ La libertó est In l'0i en Dieu et en
1 _j ses 0euvrcs." l3_is‘ri,vr. `
; De anti­revolutie geeft voor, uien weet het, juist het tegen-
Zïjjj deel te willen, van hetgeen het liberalismus, ol`, met verlof
j { van den heer vAN LENNEP (1), de vrijzinnige denkwijs verlangt. "`J
s is
J ` De ll0OfdbCSCl1uldl°`lll°' teven deze is: dat het liberalismas den
E) B D lj
' mense/zely'/cen. wil in de plaats stelt der Goddelyke wet.
Jij De vraag, van welken aard is de Goddelijke wet? zal voor
J zeer uiteenloopende beantwoording vatbaar zijn. Home, Geneve,
D Oxford Dordrecht Moskau, Wittenberg en wie niet al heb- i
1 v Da v
ben verschillende uitleggingen. Daar nu het blijven hangen aan
ei eene schoone, maar toch zeer onbestemde phrase, weinig vol- Li
l . . . ’·
F · doening geeft, was het niet onnoodig te onderzoeken, wat daar-
i . . .. 51
jj E mede in het stelsel van den heer enoisiv eigenlijk bedoeld werd.
i Niets toch is ¤‘emakkeli'ker maar tevens minder bevredigend è
, D J 7 D 7
lj? dan het schermen met dergelijke /clin/cende woorden, waaraan
jj de anti-revolutie bijzonder rijk is (2;. Het is dikwerf gebeurd,
· dat de schitterende mantel der Rhetorica rond een sehamel lijf
._ ·| 1
geworpen bleek. v
i
l 1
1 Is purisme somwi'len aan artïzucht verwant? Men bedenke:
J P J j
Kl. asus est ztorma loqaericli.
i (2) Helaas! » ll y a des mots qui font tout aeeepter.” zegt Mad".
z N nic GASPAIHN te regt, l. ai. pag. 99. Bi'v. het woord: de goufsdiensl is
J
’ 2§·
~l
l IE r
l
{ l,
‘ ï
j n
J =
Qi